• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@ighz.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

DEPARTMENT OF MOLECULAR BIOLOGY

zamierzenia na przyszłość Zakładu Biologii Molekularnej

 

Ekspresja genów i jej regulacja:

 1. Genomika funkcjonalna w produkcji zwierzęcej: zastosowanie transkryptomiki, epigenomiki i proteomiki w badaniu ekspresji genów kształtujących umięśnienie u bydła, jakość wołowiny oraz wydajność i jakość mleka; identyfikowania i charakterystyki markerów cech istotnych w hodowli i produkcji zwierzęcej.

 2. Zastosowanie wielkoskalowych technik genomiki funkcjonalnej: mikromacierzy, sekwencjonowania następnej generacji (NGS), oraz bioinformatyki i biologii systemowej, dla  całościowego zrozumienia fizjologii zwierząt gospodarskich.

 3. Analiza profili ekspresji genów kodujących białka i RNA regulatorowe (miRNA), metylacji rejonów regulatorowych DNA w mięśniach szkieletowych, gruczole mlekowym oraz innych tkankach i narządach bydła oraz konstrukcja sieci regulacji ekspresji genów.

 4. Analiza regulacji ekspresji genów człowieka i zwierząt (laboratoryjnych i gospodarskich) na poziomie genomu oraz epigenomu.

 5. Bioinformatics-driven identification, prioritization and crispr/cas9 genome editing of alternative transcription start sites driving cancer angiogenesis; a cis-plus-trans predictive model of mammalian gene expression.

 6. Charakterystyka regionów regulatorowych i ekspresji genów z wykorzystaniem systemu genów reporterowych.

 7. Metabolizm żelaza:

 8. Badania nad wykorzystaniem preparatów żelaza hemowego w zapobieganiu niedokrwistości  noworodków świni.

 9. Genomika układu nerwowego:

 10. Badania nad czynnikami regulującymi alternatywny splicing i alternatywną regulację izoform mRNA w komórkach układu nerwowego - badania na indukowanych komórkach macierzystych, różnicowanych do neuronów, jako modelach funkcji układu nerwowego ludzi i zwierząt.

 11. Badania nad mechanizmami regulacji ekspresji genow w tym genetycznych, genomicznych i epigenomicznych komponentów funkcjonowania układu nerwowego.

 12. Rozwój metod inżynierii genomu przy użyciu projektowanych nukleaz typu Cas9 w indukowanych komórkach macierzystych i neuronach jako modelu do badań nad schorzeniami neuropsychiatrycznymi i neurodegeneracyjnymi.

 13. Nutrigenomika i bioaktywne składniki diety:

 14. Wdrożenie nowych metod molekularnych do badań nutrigenomicznych z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji (NGS), analiz ekspresji genów na poziomie całego transkryptomu i profilowania miRNA.

 15. Analizy metagenomiczne profilu mikrobiomu żwacza oraz nabłonka jelita zwierząt gospodarskich w oparciu o sekwencjonowanie następnej generacji.

 16. Analiza wpływu bioaktywnych składników diety na ekspresję genów i zmiany epigenetyczne (metylacja DNA, modyfikacje histonów, profil miRNA) u myszy i u zwierząt gospodarskich.

 17. Badania in vivo i in vitro bioaktywnych czynników pochodzenia roślinnego, produktów ziołowych i ekstraktów roślinnych mechanizmów ich działania i profilu metabolicznego

 18. Bioinformatyka

 19. Wykorzystanie bioinformatyki do analizy wyników eksperymentów mikromacierzowych, sekwencjonowania nowej generacji (NGS), proteomicznych, epigenetycznych i. in.

 20. Tworzenie komputerowego modelu ekspresji genów ssaków oparty o czynniki cis i transregulatorowe.

 21. Określenie definicji „podpisu” angiogenezy w danych ekspresji genów z programów FANTOM5 i FANTOM6.

 22. Zastosowanie zbiorów rozmytych dla definicji architektury promotorów opartych o dane z programu ENCODE.

 23.  
 24. Powiązania regulacyjne między metabolizmem żelaza jonowego a hemowego – badania na myszach z nokautem genu Hmox1 (kodującego oksygenaze hemową.

 25. Rola zaburzenia homeostazy żelaza w patogenezie stwardnienia zanikowego bocznego (amyotrophic lateral sclerosis, ALS). Badania na myszach transgenicznych z inaktywowanym genem Sod1 oraz na myszach ze zmutowanym ludzkim genem SOD1G93A.

 26. Badanie metabolizmu żelaza u myszy z mutacją genu Atp7a (mysi model choroby  Menkesa) i u myszy z nokautem genu Atp7b (mysi model choroby Wilsona).

 27. Określenie w wątrobie i dwunastnicy molekularnych mechanizmów i szlaków absorpcji nanocząstek tlenku żelaza (IONPs – iron oxide nanoparticles), jak również wskazanie białek kluczowych dla tych procesów.