• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@ighz.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

oferty pracy

Konkurs otwarty na stanowisko badawczo-techniczne ( post-doc)  w Zakładzie Doskonalenia Zwierząt w ramach projektu NCN nr. 2015/17/B/NZ9/01561 pt. „Regulacje epigenetyczne w tkankach gruczołu sutkowego krów zakażonych gronkowcami koagulazo-dodatnimi lub koagulazo-ujemnymi” kierowanym przez prof. dr hab. Emilię Bagnicką

Nazwa stanowiska : post-doc, pełny etat na okres 14 miesięcy

Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom na stanowisko post-doc:

- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych, biologicznych bądź pokrewnych;

- posiadanie sprecyzowanych zainteresowań badawczych z zakresu biotechnologii zwierząt, poparte dorobkiem naukowym obejmującym oryginalne  prace twórcze, w tym zwłaszcza publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports;

- kierowanie bądź udział w realizacji projektów  badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;

- znajomość technik analitycznych,

- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

- znajomość pakietu Microsoft Office

- znajomość obsługi programów statystycznych oraz doświadczenie w badaniach nad epigenetyką będą dodatkowym atutem

Lista dokumentów:

 1. List motywacyjny
 2. CV
 3. Działalność naukowa wraz z  dorobkiem naukowym

 

Opis zadań:

Projekt dotyczy określenia wpływu zakażenia tkanki wydzielniczej gruczołu sutkowego krów mlecznych (parenchymy) gronkowcami koagulazo-ujemnymi i -dodatnimi, które wywołują trwałe zmiany w poziomie ekspresji genów, na metylację wybranych genów i transkryptom mikroRNA. Określony zostanie również związek poziomu metylacji poszczególnych genów i wzorów ekspresji mikroRNA z ekspresją genów na poziomie mRNA i białka. Niniejsze badania będą kontynuacją i uzupełnieniem wcześniej przeprowadzonych analiz profilu transkryptomicznego.

Zakres prac na stanowisku post-doc:

- izolacja  DNA, RNA i białka z próbek parenchymy

- reakcje PCR oraz real-time PCR

- konwersja bisulfidowa i pirosekwencjonowanie

- testy ELISA

-przygotowywanie cząstkowych sprawozdań oraz sprawozdania końcowego

- wstępna analiza statystyczna

-przygotowywanie danych do zamówień odczynników, materiałów i drobnego sprzętu do przetargów publicznych

- śledzenie literatury naukowej

- przygotowania publikacji.

 

Dokumenty proszę przysyłać w formie elektronicznej na adres: e.bagnicka@ighz.pl lub adres: Emilia Bagnicka, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, ul. Postępu 36A, 05-552 Jastrzębiec w terminie 12.12.2018.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w toku procesu rekrutacji jest Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, wpisany do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk (prowadzonego przez Polską Akademię Nauk) pod numerem RIN-V-32/98, NIP 1230018381, REGON 000326196, adres: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05 – 552 Magdalenka.
 2. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestników procesu rekrutacji będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119/1, zwane dalej „RODO”).
 3. Zgodnie z art. 5, 6, 7 i 13 RODO, Administrator informuje, że:
  1. Dane osobowe przekazane przez uczestnika rekrutacji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie jego zgody oraz na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917).
  2. W toku procesu rekrutacji przetwarzane są następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, wizerunek, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, inne dane osobowe pracownika, w tym także imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, numer PESEL pracownika nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL), numer telefonu oraz adres e-mail.
  3. Osobie uczestniczącej w procesie rekrutacji przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
  4. Osoba uczestnicząca w procesie rekrutacji ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Podanie danych osobowych przez osobę uczestniczącą w procesie rekrutacji jest dobrowolne, przy czym brak ich podania może uniemożliwić przeprowadzenie tego procesu.
 4. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób uczestniczących w procesie rekrutacji należy kontaktować się z Instytutem w formie pisemnej na adres: daneosobowe@ighz.pl.

 

Instytut naukowo-badawczy w okolicach Warszawy zatrudni osobę na stanowisku: 

 

Administrator laboratorium

 

Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za:

 • planowanie zakupów sprzętu laboratoryjnego i odczynników
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej na zakup sprzętu i odczynników
 • kontrolę procesu zamówień
 • nadzór nad przepływem dokumentacji
 • utrzymywanie kontaktów z dostawcami
 • prowadzenie ewidencji sprzętu i odczynników
 • współpracę z działem administracyjnym, projektowym, a także koordynowanie spraw cudzoziemców zatrudnionych w Instytucie 

 

Wymagania:

 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację
 • znajomość języka polskiego pozwalająca na swobodną komunikację
 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych (MS Office)
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność i samodzielność
 • wykształcenie wyższe (kierunki: biologia, biotechnologia lub pokrewne), oraz doświadczenie w pracy w laboratorium lub pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • przyjazną atmosferę pracy

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do dnia 15.12.2018 r. na adres e-mail: b.hryniewicz@ighz.pl

lub pocztą z dopiskiem „Admin_ZED” na adres:

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Jastrzębiec, ul. Postępu 36A

05-552 Magdalenka

 

Prosimy o dopisanie klauzuli:

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w toku procesu rekrutacji jest Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, wpisany do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk (prowadzonego przez Polską Akademię Nauk) pod numerem RIN-V-32/98, NIP 1230018381, REGON 000326196, adres: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05 – 552 Magdalenka.
 2. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestników procesu rekrutacji będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119/1, zwane dalej „RODO”).
 3. Zgodnie z art. 5, 6, 7 i 13 RODO, Administrator informuje, że:
  1. Dane osobowe przekazane przez uczestnika rekrutacji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie jego zgody oraz na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917).
  2. W toku procesu rekrutacji przetwarzane są następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, wizerunek, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, inne dane osobowe pracownika, w tym także imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, numer PESEL pracownika nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL), numer telefonu oraz adres e-mail.
  3. Osobie uczestniczącej w procesie rekrutacji przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
  4. Osoba uczestnicząca w procesie rekrutacji ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Podanie danych osobowych przez osobę uczestniczącą w procesie rekrutacji jest dobrowolne, przy czym brak ich podania może uniemożliwić przeprowadzenie tego procesu.
 4. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób uczestniczących w procesie rekrutacji należy kontaktować się z Instytutem w formie pisemnej na adres: daneosobowe@ighz.pl.

 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami

 

 ighz_logoPL

 

 

Instytut naukowo-badawczy w okolicach Warszawy zatrudni osobę na stanowisku

 

SPECJALISTA/REFERENT DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za:

- prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi (w szczególności: przygotowywanie i prowadzenie postępowań, udział w planowaniu zamówień publicznych, zbieranie ofert, ewidencja zakupów, prowadzenie dokumentacji i korespondencji związanej z zamówieniami publicznymi)

- obsługa zamówień poniżej progów ustawowych

- uczestniczenie w komisjach powołanych w sprawach udzielania zamówień, badanie i ocena ofert

- sprawozdawczość w zakresie udzielania zamówień

- udział w opracowywaniu regulaminów wewnętrznych oraz innych dokumentów; współpraca z radcą prawnym

 

Wymagania:

 • preferowane min. 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w jednostce publicznej,
 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zamówień publicznych,
 • wyższe wykształcenie (preferowane: prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia),
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z systemem elektronicznego obiegu dokumentów,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność, systematyczność i dokładność w pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista.

 

Oferujemy:

- umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin

- stabilne warunki zatrudnienia

-  atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i umiejętności

- przyjazną atmosferę pracy.

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do dnia 3 grudnia 2018 r. na adres e-mail: b.hryniewicz@ighz.pl

lub pocztą z dopiskiem „zamówienia publiczne” na adres:

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Jastrzębiec, ul. Postępu 36A

05-552 Magdalenka

 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli:

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN.

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w toku procesu rekrutacji jest Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, wpisany do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk (prowadzonego przez Polską Akademię Nauk) pod numerem RIN-V-32/98, NIP 1230018381, REGON 000326196, adres: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05 – 552 Magdalenka.
 2. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestników procesu rekrutacji będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119/1, zwane dalej „RODO”).
 3. Zgodnie z art. 5, 6, 7 i 13 RODO, Administrator informuje, że:
  1. Dane osobowe przekazane przez uczestnika rekrutacji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie jego zgody oraz na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917).
  2. W toku procesu rekrutacji przetwarzane są następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, wizerunek, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, inne dane osobowe pracownika, w tym także imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, numer PESEL pracownika nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL), numer telefonu oraz adres e-mail.
  3. Osobie uczestniczącej w procesie rekrutacji przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
  4. Osoba uczestnicząca w procesie rekrutacji ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Podanie danych osobowych przez osobę uczestniczącą w procesie rekrutacji jest dobrowolne, przy czym brak ich podania może uniemożliwić przeprowadzenie tego procesu.
 4. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób uczestniczących w procesie rekrutacji należy kontaktować się z Instytutem w formie pisemnej na adres: daneosobowe@ighz.pl.

 

 

Konkurs o STYPENDIUM DOKTORANCKIE

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS

2017/27/B/NZ9/02086

w Zakładzie Embriologii Doświadczalnej
w
Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk


Oczekiwania wobec kandydatów są następujące:

1. Posiada tytuł magistra biologii, biotechnologii, biochemii, biologii molekularnej lub z dziedziny pokrewnej.

2. W czasie realizacji zadań w projekcie będzie posiadał status doktoranta

3. Posiada doświadczenie w szerokim zakresie technik hodowli komórek eukariotycznych.

4. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w hodowli komórek zarodkowych i/lub indukowanych komórek pluripotentnych.

5. Posiada doświadczenie w zakresie technik biologii molekularnej.

6. Bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie.

7. Umiejętność publicznej prezentacji swoich osiągnięć.
8. Motywacja, odpowiedzialność, samodzielność.

 

Opis zadań:

Tematyka pracy obejmować będzie:

1) wyprowadzenie linii indukowanych komórek pluripotentnych z dostępnych komórek somatycznych żubra nizinnego oraz 2) analizę otrzymanych w wyniku reprogramowania komórek w kierunku cech charakterystycznych dla iPSC.

Stypendysta-doktorant będzie wykonywać projekt doktorski pod opieką dr Agnieszki Bernat-Wójtowskiej w ramach projektu NCN OPUS 14 2017/27/B/NZ9/02086.

 

Warunki zatrudnienia:

Liczba stanowisk: 1

Czas trwania kontraktu: 34 miesiące
Kwota stypendium: 2800 zł/miesiąc

Termin składania ofert:do 31 sierpnia 2018

Data rozpoczęcia pracy: 1 października 2018

 

Aplikacja powinna zawierać:

1. Życiorys uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe

2. List motywacyjny (maksymalnie 1 strona maszynopisu)

3. Dyplom uzyskania tytułu magistra (potwierdzona kserokopia)

4. Poświadczony przez Dziekanat Wydziału wykaz przedmiotów i ocen uzyskanych w trakcie studiów

5. List rekomendacyjny od opiekuna naukowego/promotora/dotychczasowego pracodawcy

6. Podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN”

 

Prosimy o przesłanie kompletnych wniosków z dopiskiem „Doktorant-OPUS14-ZED”

pod adres: a.bernat@ighz.pl lub o osobiste złożenie w sekretariacie instytutu.

Informacje dodatkowe:

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w połowie lipca. Stypendystów wyłoni komisja powołana przez Dyrektora IGHZ. Ocena wniosków kandydatów odbędzie się zgodnie z par. 14 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki), obowiązującym dla konkursów ogłoszonych po 15 grudnia 2016 r.

Pod linkiem http://www.ighz.edu.pl/aktualnosc/recruitment-for-phd-studies-in-english można znaleźć informację o naborze na studia doktoranckie w IGHZ PAN.

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

1.      Administratorem danych osobowych zbieranych w toku procesu rekrutacji na anglojęzyczne studia doktoranckie jest Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, wpisany do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk (prowadzonego przez Polską Akademię Nauk) pod numerem RIN-V-32/98, NIP 1230018381, REGON 000326196, adres: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05 – 552 Magdalenka.

2.      Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestników procesu rekrutacji będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119/1, zwane dalej „RODO”).

3.      Zgodnie z art. 5, 6, 7 i 13 RODO, Administrator informuje, że:

 1. Dane osobowe przekazane przez uczestnika rekrutacji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. na podstawie jego zgody oraz w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego przebiegu studiów doktoranckich (realizacji stypendium).
 2. Osobie uczestniczącej w procesie rekrutacji przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 3. Osoba uczestnicząca w procesie rekrutacji ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Podanie danych osobowych przez osobę uczestniczącą w procesie rekrutacji jest dobrowolne, przy czym brak ich podania może uniemożliwić przeprowadzenie tego procesu.

            4. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób uczestniczących w procesie rekrutacji należy kontaktować się z Instytutem w formie elektronicznej na adres: daneosobowe@ighz.pl.

Konkurs o STYPENDIUM DOKTORANCKIE

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu SONATA BIS

Zakładzie Embriologii Doświadczalnej
w
Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk


Oczekiwania wobec kandydata:

 1. Tytuł magistra biologii, zootechniki lub dziedziny pokrewnej.
 2. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 3. Doświadczenie w pracy z zarodkami ssaków, umiejętność izolacji i hodowli zarodków (preferowane gatunki: królik i mysz)
 4. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie technik biologii molekularnej oraz mikroskopii konfokalnej.
 5. Gotowość do pracy ze zwierzętami (królik, mysz)
 6. Samodzielność, rzetelność, wysoka motywacja w realizacji zadań badawczych oraz umiejętność pracy zespołowej.
 7. W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie kandydat musi posiadać status doktoranta. Informacje dotyczące naboru na studia znajdują się na stronie IGHZ PAN (termin składania wniosków o przyjęcie na studia doktoranckie IGHZ PAN do dnia 10.07.2018) http://www.ighz.edu.pl/aktualnosc/recruitment-for-phd-studies-in-english

Opis zadań

Celem projektu jest poznanie mechanizmów różnicowania trofektodermy w przedimplantacyjnych zarodkach królika. Do zadań kandydata należeć będzie uzyskiwanie i analiza rozwoju zarodków króliczych, w tym hodowla zarodków in vitro, analiza ekspresji i lokalizacja czynników związanych z różnicowaniem (qPCR, immunofluorescencja).

Doktorant będzie wykonywać projekt doktorski pod opieką dr Anny Piliszek w ramach projektu NCN SONATA BIS.

Warunki zatrudnienia:

Czas trwania kontraktu: 42 miesiące

Kwota stypendium: 2850 zł/miesiąc 

Data rozpoczęcia pracy: 1 października 2018

Termin składania ofert: do 6 lipca 2018

Aplikacja powinna zawierać:

 • Życiorys uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe
 • List motywacyjny
 • Dyplom uzyskania tytułu magistra (potwierdzona kserokopia);
 • Poświadczony przez Dziekanat Wydziału dokument potwierdzający średnią ocen uzyskanych w trakcie studiów
 • Adres kontaktowy (email) osoby która może przedstawić list rekomendacyjny kandydata (opiekun naukowy/promotor/dotychczasowy pracodawca)
 • Podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie  moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej (pdf) na adres kierownika projektu a.piliszek@ighz.pl  ORAZ w formie papierowej przesłać lub dostarczyć osobiście pod adres Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka, z dopiskiem „Doktorant-SONATA BIS”

Stypendystów wyłoni komisja powołana przez Dyrektora Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. Ocena wniosków kandydatów odbędzie się zgodnie z par. 14 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki),obowiązującym dla konkursów ogłoszonych po 15 grudnia 2016 r.

W razie pytań prosimy o kontakt e-mail z dr Anną Piliszek a.piliszek@ighz.pl lub sekretariatem Instytutu b.hryniewicz@ighz.pl

Informacje o działalności Zakładu Embriologii Doświadczalnej: http://www.ighz.edu.pl/kierunki-badan-zakladu-embriologii-doswiadczalnej

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

1.      Administratorem danych osobowych zbieranych w toku procesu rekrutacji jest Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, wpisany do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk (prowadzonego przez Polską Akademię Nauk) pod numerem RIN-V-32/98, NIP 1230018381, REGON 000326196, adres: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05 – 552 Magdalenka.

2.      Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestników procesu rekrutacji będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119/1, zwane dalej „RODO”).

3.      Zgodnie z art. 5, 6, 7 i 13 RODO, Administrator informuje, że:

 1. Dane osobowe przekazane przez uczestnika rekrutacji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. na podstawie jego zgody oraz w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego przebiegu studiów doktoranckich (realizacji stypendium).
 2. Osobie uczestniczącej w procesie rekrutacji przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 3. Osoba uczestnicząca w procesie rekrutacji ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Podanie danych osobowych przez osobę uczestniczącą w procesie rekrutacji jest dobrowolne, przy czym brak ich podania może uniemożliwić przeprowadzenie tego procesu.

             4. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób uczestniczących w procesie rekrutacji należy kontaktować się z Instytutem w formie elektronicznej na adres: daneosobowe@ighz.pl.

 

 

 

 

PhD stipend in the project OPUS NCN entitled: “Study of transcriptional networks disruption on the development of liver cancer”

Project description:

The HNF4A gene is one of an array of genes involved in organogenesis and in modulation of the cancer development process in liver. In particular, it is known in mice, which removal of this gene from the genome, leads to tumour development in liver. Hence, it is postulated that any loss-of-function variation to the gene structure/composition (mutation) can trigger liver cancer development and its progression. As far, a throughout functional analysis of the HNF4A mutations in human liver cancer have not been performed. This study will allow us to investigate for the first time the importance of the HNF4 gene mutations in liver cancer. We have already found that the HNF4 mutations are accumulated at the evolutionally sustained regions of the gene, which is partly the reason of our interest in those mutations. Since the HNF4A gene modulates liver tissue differentiation and liver cancer cell fate, the loss of its function is associated with a poor prognosis. Our study aims to demonstrate that pathogenic mutations of HNF4A cause dysregulation of several gene expressions and induce hepatic tumorigenesis. Therefore, the immediate gain in knowledge expected from this project is evaluation of the role of the HNF4A mutations in liver cancer onset. However, given the increasing information on single DNA units’ variants and alterations of their copy number stemming from the many cancer sequencing projects going on world-wide, there is strong need of functional validation to identify potential drivers – a pre-requisite to translate this knowledge into new diagnostic or therapeutic leads. For this reason, we perform functional study of HNF4A mutations as a model case. Our preliminary results show that the mutations of the HNF4A gene result in impaired gene functionality. We have also identified three mutations located within another region of the gene which all resulted in a reduction of the gene activity. Although we found that HNF4A mutations are possible pathogenic mutations, it is unclear how the HNF4A mutations impact the pathogenesis of liver cancer. To answer this question, we will introduce mutations using CRISPR-Cas9 system in mouse and human normal liver cell lines and subsequently perform functional assays. Gene mutations can lead to altered gene function and malignant cellular transformation. To improve the early detection of mutations, it is indispensable to have a complete map of cancer driver genes and their hot spots. Our study aims to support the ongoing efforts at improving the early detection of cancers, thereby contributing to the field of preventive medicine. Although the modern molecular tools have let us determine multiple mutations linked to several cancers, the data comes only from limited number of countries. Our study may help to identify pathogenic mutations without performing tedious analyses, but by using an already existing dataset.

Description of the tasks:

Task 1: To test whether Zn finger mutations of HNF4A cause dysregulation of transcriptional networks and induce hepatic tumorigenesis.

Task 2: To investigate whether HNF4A ligand domain mutations cause liver cancer development through disrupting their binding specificity to target promoters and their co-factors, which changes the alterations in its transcriptional networks.

TYPE of NCN grant:

OPUS – NZ5

Deadline for application:

30.07.2018, 16:00

Form of application:

e-mail (h.taniguchi@ighz.pl)

Employment conditions:

 • Selected candidate will receive a stipend of 3 000 PLN per month
 • Place of employment:

Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences

 • Employment starting date: October 2018
 • Length of employment (scholarship): 28 months

Qualifications:

 1. Master in veterinary, biotechnology, biology or related discipline;
 2. Knowledge in the field of veterinary science, molecular and cellular biology;
 3. Knowledge in the field of gene editing and in vitro cultures;
 4. Ability to use the following techniques: Western blot, PCR and immunofluorescence staining of proteins in the cell;
 5. Experience or knowledge with CRISPR-technique is advantageous;
 6. Ability to communicate fluently in English;
 7. Ability to communicate well and work in a group;
 8. Ability to work under the time pressure

Additional information:

Scholarship will be granted according to the rules described in documents “Regulations on awarding scholarships in NCN-funded research project”.

Interested candidates are asked to provide the following documents:

 1. Motivation letter;
 2. CV including list of publications, conference presentations, membership in scientific organizations and other awards;
 3. Master degree certificate
 4. Recommendation letter from a scientific mentor, confirming skills necessary for completing the project;
 5. Documents confirming proficiency in foreign languages;
 6. Other documents, that in the opinion of the candidate are important when considering him/her for the position;
 7. Signed statement: I hereby authorize you to process my personal data included in my job application for the needs of the recruitment process in accordance with the Personal Data Protection Act dated 29.08.1997 (uniform text: Journal of Laws of the Republic of Poland 2002 No 101, item 926 with further amendments).

Applications in English should be sent to: dr. Hiroaki Taniguchi
(h.taniguchi@ighz.pl)

Please direct any questions referring to the project directly to the PI of this project:

Dr. Hiroaki Taniguchi

Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences, Department of Experimental Embryology
ul. Postępu 36a, 05-552 Jastrzębiec n/Warsaw, mazowieckie, Poland
e-mail: h.taniguchi@ighz.pl

 

INFORMATION OBLIGATION

 1. The administrator of personal data collected during the recruitment process is the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences, entered into the register of institutes of the Polish Academy of Sciences (kept by the Polish Academy of Sciences) under the number RIN-V-32/98, NIP no. 1230018381, REGON no. 000326196, address: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.
 2. Personal data provided to the Administrator by the participants of the recruitment process will be processed in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ.EU.L. of 2016 No. 119/1, hereinafter referred to as "GDPR").
 3. According to art. 5, 6, 7 and 13 of GDPR, the Administrator informs that:
  1. Personal data provided by the participant of the recruitment process will be processed on the basis of art. 6 par. 1 letter a) of GDPR, i.e. on the basis of their consent and in the range  which is necessary to appropriate realization of PhD studies in English
  2. The person involved in the recruitment process has the right to request access to personal data, correct or remove it, as well as limit its processing, oppose to data processing, the right to transfer data and the right to submit a complaint to the supervisory body.
  3. The person participating in the recruitment process has the right to withdraw consent to the processing of data at any time, which does not affect the legality of the processing which had been carried out on the basis of consent granted before its withdrawal.
  4. Providing personal data by a person participating in the recruitment process is voluntary, however, the failure to provide it may prevent this process from being carried out.

       4. In all matters related to the processing of personal data of persons participating in the recruitment process, please contact the Institute in writing at the following address: daneosobowe@ighz.pl

 

Zakład Zachowania się Zwierząt w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu  poszukuje stypendysty w ramach grantu OPUS Narodowego Centrum Nauki pt: „Wpływ długotrwałego działania kortykosteronu na transkryptom mózgu myszy laboratoryjnej”.

Celem projektu jest zrozumienie procesów zachodzących w mózgu pod wpływem długotrwałego działania kortykosteronu (reakcja na stres) oraz zrozumienie zależności pomiędzy trybem życia a reakcją organizmu na ten hormon. W projekcie przewidziane są badania transkryptomiczne prowadzone przy pomocy mikromacierzy oraz analiza ekspresji białek na skrawkach mózgowych pobranych od myszy laboratoryjnych.

Poszukiwana osoba powinna cechować się wysoką motywacją, zainteresowaniami dotyczącymi biologii mózgu lub biologii molekularnej oraz znajomością języka angielskiego.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z dr Grzegorzem Juszczakiem g.juszczak@ighz.pl

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Nazwa stanowiska: doktorant

Liczba stanowisk: 1

Nazwa Jednostki: Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Miasto: Jastrzębiec

Link do strony www jednostki: http://www.ighz.edu.pl/

Wymagania: wysoka motywacja, zainteresowania dotyczące biologii mózgu lub biologii molekularnej oraz znajomość języka angielskiego

Opis zadań: analizy transkryptomiczne, PCR, analiza ekspresji białek na skrawkach mózgowych, analiza zawartości kortykosteronu we krwi, izolacja struktur mózgowych, rejestracja zachowania zwierząt.

Typ konkursu: OPUS

Grupa nauk: Nauki o Życiu

Termin składania ofert: 2018-07-10

Forma składania ofert: e-mail g.juszczak@ighz.pl

Warunki zatrudnienia: Zatrudnienie przez 34 miesiące, stypendium w wysokości 3000 zł.

Dodatkowe informacje:

Warunkiem ubiegania się o stypendium doktoranckie jest posiadanie statusu doktoranta. Pod linkiem http://www.ighz.edu.pl/aktualnosc/recruitment-for-phd-studies-in-english  można znaleźć informację o naborze na studia doktoranckie w IGHZ PAN.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

1.      Administratorem danych osobowych zbieranych w toku procesu rekrutacji na anglojęzyczne studia doktoranckie jest Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, wpisany do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk (prowadzonego przez Polską Akademię Nauk) pod numerem RIN-V-32/98, NIP 1230018381, REGON 000326196, adres: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05 – 552 Magdalenka.

2.      Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestników procesu rekrutacji będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119/1, zwane dalej „RODO”).

3.      Zgodnie z art. 5, 6, 7 i 13 RODO, Administrator informuje, że:

 1. Dane osobowe przekazane przez uczestnika rekrutacji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. na podstawie jego zgody oraz w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego przebiegu studiów doktoranckich (realizacji stypendium).
 2. Osobie uczestniczącej w procesie rekrutacji przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 3. Osoba uczestnicząca w procesie rekrutacji ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Podanie danych osobowych przez osobę uczestniczącą w procesie rekrutacji jest dobrowolne, przy czym brak ich podania może uniemożliwić przeprowadzenie tego procesu.

            4. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób uczestniczących w procesie rekrutacji należy kontaktować się z Instytutem w formie elektronicznej na adres: daneosobowe@ighz.pl.

 

ighz_logoPL

 

Instytut naukowo-badawczy w okolicach Warszawy zatrudni osobę na stanowisku

 

PRACOWNIK LABORATORIUM GENOMIKI

 

Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za:

- obsługę specjalistycznej aparatury przeznaczonej do analiz z zakresu biologii molekularnej: sekwenator następnej generacji, platforma mikromacierzowa, aparat Real-Time PCR.

- wykonywanie prac laboratoryjnych związanych z przygotowaniem i analizą prób obejmującą:  ekstrakcję kwasów nukleinowych DNA i RNA z materiału biologicznego, przygotowywanie bibliotek DNA i cDNA, sekwencjonwanie wielkoskalowe DNA (następnej generacji), analizy mikromacierzowe, etc.

 

Wymagania:

- wiedza teoretyczna z zakresu biologii molekularnej związana z wielkoskalową analizą genomu i transkryptomu,

- preferowana praktyczna znajomość technik analitycznych związanych z sekwencjonowaniem następnej generacji, analizami mikromacierzy ekspresyjnych oraz Real-time PCR,

- preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku,

- wyższe wykształcenie,

- znajomość języka angielskiego,

- znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych oraz umiejętność korzystania ze specjalistycznych genetycznych internetowych baz danych,

- umiejętność pracy w zespole,

- odpowiedzialność, rzetelność i dokładność w pracy,

- dobra organizacja pracy,

- dyspozycyjność.

 

Oferujemy:

- umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin

- stabilne warunki zatrudnienia

- atrakcyjne wynagrodzenie

- przyjazną atmosferę pracy.

 

 

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do dnia 20 października 2017 r. na adres e-mail: b.hryniewicz@ighz.pl

lub pocztą z dopiskiem „Genomika” na adres:

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Jastrzębiec, ul. Postępu 36A

05-552 Magdalenka

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883).

 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami

Konkurs na stanowisko post-doc

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu SONATA BIS

Zakładzie Embriologii Doświadczalnej
w
Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk


Oczekiwania wobec kandydata:

 1. Stopień doktora biologii, zootechniki lub dziedziny pokrewnej.
 2. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 3. Doświadczenie w pracy z zarodkami ssaków, w tym izolacja i hodowla zarodków (preferowane gatunki: królik i mysz), dodatkowym atutem będzie znajomość technik mikromanipulacji.
 4. Doświadczenie w zakresie technik biologii molekularnej (analiza ekspresji, transformacje genetyczne) oraz mikroskopii konfokalnej.
 5. Gotowość do pracy ze zwierzętami (królik, mysz).
 6. Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień do pracy ze zwierzętami.
 7. Samodzielność, rzetelność, wysoka motywacja w realizacji zadań badawczych oraz umiejętność pracy zespołowej.

 

Opis zadań

Celem projektu jest poznanie mechanizmów różnicowania trofektodermy w przedimplantacyjnych zarodkach królika. Do zadań kandydata należeć będzie planowanie i prowadzenie doświadczeń, analiza wyników, przygotowywanie manuskryptów publikacji. Praca doświadczalna obejmować będzie uzyskiwanie i analizę rozwoju zarodków króliczych, w tym hodowlę zarodków in vitro, analizę ekspresji i lokalizacji czynników związanych z różnicowaniem (qPCR, immunofluorescencja), a także tworzenie reporterowych linii zwierząt (transformacje genetyczne, mikroiniekcja i mikromanipulacja na zarodkach króliczych). Kandydat będzie wykonywać pracę ramach projektu NCN SONATA BIS pod kierunkiem dr Anny Piliszek.

Warunki zatrudnienia:

Czas trwania: 48 miesięcy

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony w wymiarze 1 etatu

Data rozpoczęcia pracy: sierpień – wrzesień 2018

Termin składania ofert: do 10 lipca 2018

Aplikacja powinna zawierać:

 • Życiorys uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe
 • List motywacyjny
 • Dyplom uzyskania stopnia doktora (potwierdzona kserokopia)
 • Adres kontaktowy (email) osoby, która może przedstawić list rekomendacyjny kandydata (opiekun naukowy/promotor/dotychczasowy pracodawca)
 • Podpisane oświadczenie: „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie  moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”
 • Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej (pdf) na adres kierownika projektu a.piliszek@ighz.pl  ORAZ w formie papierowej przesłać lub dostarczyć osobiście pod adres Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka, z dopiskiem „Postdoc-SONATA BIS”
 • Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w późniejszym terminie

W razie pytań prosimy o kontakt e-mail z kierownikiem projektu dr Anną Piliszek a.piliszek@ighz.pl lub sekretariatem Instytutu b.hryniewicz@ighz.pl

Informacje o działalności Zakładu Embriologii Doświadczalnej: http://www.ighz.edu.pl/kierunki-badan-zakladu-embriologii-doswiadczalnej

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

1.      Administratorem danych osobowych zbieranych w toku procesu rekrutacji na anglojęzyczne studia doktoranckie jest Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, wpisany do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk (prowadzonego przez Polską Akademię Nauk) pod numerem RIN-V-32/98, NIP 1230018381, REGON 000326196, adres: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05 – 552 Magdalenka.

2.      Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestników procesu rekrutacji będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119/1, zwane dalej „RODO”).

3.      Zgodnie z art. 5, 6, 7 i 13 RODO, Administrator informuje, że:

 1. Dane osobowe przekazane przez uczestnika rekrutacji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. na podstawie jego zgody oraz w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego przebiegu studiów doktoranckich (realizacji stypendium).
 2. Osobie uczestniczącej w procesie rekrutacji przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 3. Osoba uczestnicząca w procesie rekrutacji ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Podanie danych osobowych przez osobę uczestniczącą w procesie rekrutacji jest dobrowolne, przy czym brak ich podania może uniemożliwić przeprowadzenie tego procesu.

             4. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób uczestniczących w procesie rekrutacji należy kontaktować się z Instytutem w formie elektronicznej na adres: daneosobowe@ighz.pl.

 

 

 

 

 

Instytut naukowo-badawczy w okolicach Warszawy zatrudni osobę na stanowisku

 

SPECJALISTA – INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (IODO)

 

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych, między innymi poprzez:

 • Opracowanie i wdrożenie procedur z zakresu ochrony danych osobowych i nadzór nad ich przestrzeganiem,
 • Prowadzenie audytów w obszarze bezpieczeństwa informacji /zgodności bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
 • Wdrożenie oraz prowadzenie analiz ryzyka w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • Współpraca z organem ochrony danych osobowych oraz pełnienie funkcji osoby kontaktowej,
 • Szkolenie pracowników z zakresu ochrony danych osobowych w tym RODO,
 • Prowadzenie i aktualizowanie rejestru zbiorów danych osobowych w instytucie oraz pracowników i innych podmiotów upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • Zajmowanie się przetwarzaniem i nadzorowaniem przetwarzania wniosków podmiotów danych,
 • Ciągłe dostosowywanie instytutu do nowych wytycznych, rekomendacji i dobrych praktyk dot. RODO,
 • Zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO.
 • Rozwiązywanie bieżących problemów w obszarze ochrony danych osobowych oraz uczestnictwo w procesie zarządzania incydentami bezpieczeństwa,
 • Opiniowanie umów, porozumień oraz innych materiałów czy dokumentów w tym procedur w zakresie aspektów ochrony danych osobowych.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe - preferowane: prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia,
 • Znajomość przepisów i norm w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, w tym RODO,
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z: ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji, audytem, zarządzaniem ryzkiem braku zgodności lub pracy związanej bezpośrednio z dostosowaniem organizacji do wymogów RODO,
 • Preferowane min. 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w jednostce publicznej,
 • Samodzielność oraz inicjatywa w działaniu,
 • Wysokie zdolności organizacyjne,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych,
 • Dobra znajomość języka angielskiego (współpracownicy anglojęzyczni),
 • wysoka kultura osobista.

 

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pełnieniu funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI),
 • Doświadczenie w pracy z systemem elektronicznego obiegu dokumentów
 • Znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • Znajomość norm dotyczących bezpieczeństwa informacji (np. ISO 27001, ISO 22301),
 • Wiedza i doświadczenie w obszarze udostępniania informacji publicznej,
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń,

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę w niepełnym wymiarze godzin,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i umiejętności,
 • dofinansowanie wypoczynku letniego, 
 • przyjazną atmosferę pracy.

 

 

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do dnia 8 czerwca 2018 r. na adres e-mail: b.hryniewicz@ighz.pl

lub pocztą z dopiskiem „IODO” na adres:

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Jastrzębiec, ul. Postępu 36A

05-552 Magdalenka

 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

 

Prosimy o dopisanie klauzuli:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w toku procesu rekrutacji jest Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, wpisany do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk (prowadzonego przez Polską Akademię Nauk) pod numerem RIN-V-32/98, NIP 1230018381, REGON 000326196, adres: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05 – 552 Magdalenka.
 2. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestników procesu rekrutacji będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119/1, zwane dalej „RODO”).
 3. Zgodnie z art. 5, 6, 7 i 13 RODO, Administrator informuje, że:
  1. Dane osobowe przekazane przez uczestnika rekrutacji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie jego zgody oraz na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917).
  2. W toku procesu rekrutacji przetwarzane są następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, wizerunek, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, inne dane osobowe pracownika, w tym także imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, numer PESEL pracownika nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL), numer telefonu oraz adres e-mail.
  3. Osobie uczestniczącej w procesie rekrutacji przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
  4. Osoba uczestnicząca w procesie rekrutacji ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Podanie danych osobowych przez osobę uczestniczącą w procesie rekrutacji jest dobrowolne, przy czym brak ich podania może uniemożliwić przeprowadzenie tego procesu.
 4. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób uczestniczących w procesie rekrutacji należy kontaktować się z Instytutem w formie pisemnej na adres: daneosobowe@ighz.pl.

 

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu poszukuje doktoranta w projekcie HOMING finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej

 

Więcej szczegółów znajduje się w poniższym pliku.

 

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu k/Warszawy zatrudni osobę na stanowisku

BIOINFORMATYKA

w Zespole Bioinformatyki w Zakładzie Biologii Molekularnej

 

Stanowisko pracy będzie finansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki (NCN). Projekt pt. "Cis-plus-trans model ssaczej ekspresji genów" autorstwa dr Łukasza Huminieckiego uzykał czołowe miejsce w ogólnopolskim konkursie Polonez 2 w NCN, współfinansowanego z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND. 

 

 

 

Kogo szukamy:

 1. Kandydata ze stopnie magistra lub doktora z bioinformatyki, informatyki, matematyki lub z podobnej dyscypliny.
 2. Umiejętność praktycznego programowania w językach R i Python.
 3. Praktyczna znajomość technik uczenia maszynowego.
 4. Dobre praktyczne umiejętności statystyczne.
 5. Znajomość technik obróbki danych typu Next Generation Sequencing (NGS).
 6. Przynajmniej podstawowa znajomość biologii molekularnej szczególnie w zakresie ekspresji genów.
 7. Silne CV z dobrymi publikacjami.
 8. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 9. Umiejętności komunikacji i współpracy w zespole.

 

Obowiązki pracownika:

 1. Przygotowanie danych do analizy za pomocą skryptów Python.
 2. Implementacja szeregu technik uczenia maszynowego w R.
 3. Wizualizacja, analiza i interpretacja modeli uczenia maszynowego.
 4. Analiza danych sekwencjonowania nowej generacji (szczególnie RNAseq).
 5. Doradzanie biologom eksperymentalnym w kwestiach typowych analiz bioinformatycznych.
 6. Standardowa analiza statystyczna danych biologicznych.
   

Co oferujemy:

 1. Umowę o pracę na pełen etat na okres 2 lat z możliwością przedłużenia.
 2. Atrakcyjne wynagrodzenie.
 3. Możliwość odbycia zagranicznych wyjazdów naukowych.
 4. Przyjazną atmosferę naukową.
 5. Możliwość rozwoju kariery naukowej.
 6. Możliwość zakwaterowania w hotelu dla pracowników Instytutu.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Krótki list motywacyjny.
 2. CV z listą publikacji (z Impact Factor (IF) oraz podziałem na kwartyle (Q)).
 3. Skan  dyplomu magistra lub doktora.
 4. List intencyjny i/lub kontakt do poprzedniego pracodawcy.
 5. Lista zdobytych doświadczeń w poniższych dziedzinach:
 • statystyczne programowanie w języku R;
 • programowanie skryptów w języku Python;
 • analiza danych typu Next Generation Sequencing (NGS), szczególnie RNAseq;
 • praktyczna implementacja technik uczenia maszynowego (szczególnie w R), przygotowanie danych dla uczenia maszynowego i interpretacja wyników;
 • skrypty typu shell w środowisku UNIX / LINUX.

 

Zgłoszenia ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesłać na poniższe adresy:

b.hryniewicz@ighz.pl

a.atanasov.mailbox@gmail.coma.atanasov@ighz.pl

l.huminiecki@ighz.plLukasz.huminiecki@gmail.com

 

Data publikacji: 10 lutego 2017

Termin składania dokumentów upływa dnia: 31 pażdziernika 2017 r.

Data rozpoczęcia: niezwłocznie

 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

DECYZJĄ KOMISJI REKRUTACYJNEJ NIE WYŁONIONO ŻADNEGO KANDYDATA NA STANOWISKO BIOINFORMATYKA

Konkurs otwarty na stypendium naukowe w Instytucie Zootechniki-Państwowym Instytucie Badawczym w Balicach w ramach projektu NCN nr. 2015/17/B/NZ9/01561 pt. „Regulacje epigenetyczne w tkankach gruczołu sutkowego krów zakażonych gronkowcami koagulazo-dodatnimi lub koagulazo-ujemnymi” kierowanym przez prof. dr hab. Emilię Bagnicką z IGiHZ PAN w Jastrzębcu  oraz prof. Tomasza Ząbka z IZ-PIB w Balicach, kierownika ze strony partnera projektu.

Nazwa stanowiska : stypendysta

Szczegółowe informacje na stronie IZ-PIB Balice pod adresem:

https://przetargi.izoo.krakow.pl/przetargi/ponizej-30-tys

 

Typ konkursu: OPUS –ST

Termin składania ofert: Termin składania ofert upływa dnia 17.11.2017 r. o godz. 08:45 (data otrzymania zgłoszenia w Instytucie Zootechniki-PIB)

Forma składania ofert: dowolnie, preferowana forma elektroniczna

 

Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom na stanowisko doktorant-stypendysta:

- student studiów II stopnia lub student co najmniej 4-roku studiów 5-letnich  lub doktorant na kierunku biologia, biotechnologia lub nauki pokrewne (w dniu podpisania umowy)

- obsługa środowiska Linux, pisanie skryptów w bash’u, obsługa winscp lub podobnych

- znajomość środowiska R, pisanie skryptów

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego

- znajomość statystyki oraz obsługa w środowisku R

- bioinformatyczna analiza danych NGS

Opis zadań:

- analiza bioinformatyczna wyników sekwencjonowania NGS

- statystyczna analiza związków między poziomem metylacji, profilami miRNA a poziomem transkryptów i produktów białkowych wybranych genów

- przygotowanie publikacji

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny

 2. Działalność naukowa wraz zdorobkiem naukowym

 3. Opinia opiekuna naukowego

Warunki zatrudnienia:

- Stypendium naukowe w projekcie badawczym

- Data rozpoczęcia: 2017-01-02

- Maksymalny okres – 6 miesięcy

- stypendium w wysokości  1500 PLN/miesiąc

Dodatkowe informacje:

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".

Jednostka przedstawiająca ofertę stypendialną zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Wybrani kandydaci będą zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną po zamknięciu naboru wniosków.