• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

  05-552 Magdalenka, Polska

 • sekretariat@ighz.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

DEPARTMENT OF MOLECULAR BIOLOGY

Kierunki badań Zakładu Biologii Molekularnej

Kierunki badań

 1. Transkryptomika bydła – wykorzystanie mikromacierzy i Real-time PCR do badań profili ekspresji genów związanych z rozwojem umięśnienia; analiza metodami microarray ekspresji genów bydła różnych ras, o typie użytkowania mięsnym lub mlecznym.
 2. Analiza ekspresji genów bydła w rozwoju osobniczym (w okresie płodowym i po urodzeniu).
 3. Analiza polimorfizmu genów-kandydatów na markery cech produkcyjnych i funkcjonalnych bydła (m.in. produkcja mleka i mięsa, rozród, zdrowotność).
 4. Poszukiwanie funkcjonalności znalezionych polimorfizmów, ich wpływu na ekspresję genów, wiązanie czynników transkrypcyjnych (dla rejonów promotorowych) i dla funkcji kodowanych białek (dla rejonów kodujących – eksonów).
 5. Badanie polimorfizmu i ekspresji genów regulatorowych czynników miogennych (MRF) i ich związku z cechami mięsności bydła.
 6. Rola mechanizmów epigenetycznych (w tym metylacji DNA i  niekodującego RNA) w rozwoju bydła w kierunku mięsnym bądź mlecznym.
 7. Molekularne mechanizmy działania bioaktywnych składników diety na poziomie regulacji ekspresji genów, profilu małocząsteczkowych RNA i wzoru metylacji DNA.
 8. Analiza profilu ekspresji wybranych genów zaangażowanych w proces miogenezy, proteolizy i adipogenezy u bydła.
 9. Poszukiwanie molekularnych biomarkerów szlaku metabolizmu selenu przy wykorzystaniu sekwencjonowania następnej generacji (NGS).
 10. Regulacja komórkowego i ogólnoustrojowego metabolizmu żelaza przez tlenek azotu (NO) i w warunkach stresu tlenowego.
 11. Badanie mechanizmów i zapobieganie niedokrwistości nowonarodzonych prosiąt powstałej na tle niedoboru żelaza.
 12. Badanie interakcji między metabolizmem miedzi a żelaza na mysim modelu choroby Menkesa i Wilsona..
 13. Badanie genetycznego i epigenetycznego podłoża funkcji układu nerwowego na modelach zwierzęcych i komórkowych.  
 14. Integratywna bioinformatyka danych z projektów ENCODE i FANTOM5/6.
 15. Komputerowe modelowanie ekspresji genów u ssaków.
 16. Funkcja i ewolucja tkankowo-specyficznych genów u ssaków.