• ul. Postępu 36A, Jastrzębiec

    05-552 Magdalenka, Polska

  • sekretariat@igbzpan.pl

    tel. +48 22 736-70-00
    fax +48 22 756-16-99

KRYSTYNA ŻYŻYŃSKA-GALEŃSKA, DR

Zainteresowania badawcze

embriologia, biologia komórki, przedimplantacyjny rozwój myszy, mysie zarodkowe komórki macierzyste (ESCs), chimery jako model badawczy

Dorobek naukowy

90 cytowań, indeks H 1

Wybrane osiągnięcia naukowe

Realizacja projektów dotyczących przeprogramowania mysich komórek somatycznych w kierunku pluripotencji.

Badania dotyczące mysich chimer zarodkowych, a także rozwoju przedimplantacyjnego rozwoju zarodka mysiego.

Realizowane projekty badawcze

Pobyt badawczy w ramach projektu EMBO short-term:

Role of Wnt/β-catenin in the three-dimensional cell distribution during cell fate decision in early mouse embryos.

(Rola białka β-kateniny w trójwymiarowym układzie przestrzennym zarodka podczas różnicowania się komórek we wczesnym zarodku myszy)

Wcześniejsze projekty:

„Przeprogramowanie fibroblastów i tworzenie komórek hybrydowych w somatyczno-zarodkowych chimerach myszy.” 2007-2010 Kierownik: Dr J Karasiewicz, pełniona funkcja: główny wykonawca

„Przeprogramowanie komórek somatycznych w środowisku wczesnego zarodka myszy, charakterystyka przeprogramowanych komórek i uzyskanie zarodkowych komórek macierzystych z chimer zarodkowo-somatycznych.” 2013-2015 Grant NCN nr 2012/05/N/NZ3/02325; pełniona funkcja: kierownik grantu

„Dynamika i stopień integracji mysich zarodkowych komórek macierzystych o różnym poziomie pluripotencji ze strukturami wczesnego zarodka.” ESR3 (Early Stage Researcher 3) KNOW2016/CB/ESR3/21 (kierownik grantu)

Działalność organizacyjna, upowszechnianie wiedzy i inne

2012 rok -  rozpoczęcie działalności Samorządu doktorantów w IGHZ PAN.

Autorka zwycięskiego projektu w Budżecie Obywatelskim M.St. Warsawy „Edukacja w zakresie szczepień kobiet w ciąży oraz szczepień dzieci”.

 

Wybrane publikacje i patenty

Grabarek JB, Zyzynska K, Saiz N, Piliszek A, Frankenberg S, Nichols J, Hadjantonakis AK, and Plusa B (2012) Differential plasticity of epiblast and primitive endoderm precursors Development. 139(1):129-39. Epub 2011 Nov 17

 Żyżyńska-Galeńska K, Piliszek A, Modliński JA " From blastomeres to somatic cells: reflections on cells’ developmental potential in light of chimaera studies – a review” Animal Science Papers and Reports  Animal Science Papers & Reports . 2017, Vol. 35 Issue 3, p225-240. 16p

Linki do profili i stron naukowych

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57195606002&zone=