• 36A Postępu st.

  05-552 Magdalenka, Poland

 • sekretariat@igbzpan.pl

  tel. +48 22 736-70-00
  fax +48 22 756-16-99

Competitions for a scientific position and stipends

 

Jastrzębiec, dn. 25.11.2020 r.

 

Konkurs na stanowisko Stypendysta-Doktorant

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu OPUS 18 pt. „Identyfikacja i funkcjonalna charakterystyka mutacji mtDNA w nowotworach złośliwych gruczołu mlekowego u psów na podstawie badań genomicznych, epigenomicznych i proteomicznych”

Nazwa Jednostki: Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu

Nazwa stanowiska: Stypendysta-Doktorant

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Uczestnik studiów I, II stopnia lub uczestnik studiów doktoranckich, realizowanych w jednostkach naukowych i uczelniach wyższych na kierunku biotechnologia lub kierunku pokrewnym.
 2. Zainteresowanie pracą naukową w dziedzinach proteomika, biochemia białek, fizjologia zwierząt. Premiowany będzie udział w badaniach molekularnych, w szczególności proteomicznych dotyczących poszukiwania markerów stanów chorobowych u psów.
 3. Wiedza, umiejętności i doświadczenie w pracy badawczej z wykorzystaniem technik z zakresu biologii molekularnej i biotechnologii.
 4. Umiejętność obsługi aparatury badawczej wykorzystywanej w badaniach z zakresu genomiki i epigenomiki.
 5. Umiejętność obsługi programów bioinformatycznych w analizach z zakresu biologii molekularnej.
 6. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca pisanie publikacji naukowych oraz prezentację referatów.
 7. Ogólne kompetencje – samodzielność naukowa, dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy, w tym umiejętność samodzielnej pracy, jak też pracy w interdyscyplinarnym zespole naukowym, kreatywne myślenie.

Udział w projekcie:

Stypendysta będzie uczestniczył w następujących zadaniach badawczych, których celem będzie identyfikacja biomarkerów prognostycznych i / lub diagnostycznych złośliwych guzów gruczołu mlekowego psów z wykorzystaniem technik proteomicznych, genomicznych i epigenomicznych, realizowanych w projekcie OPUS 18, pt. „IDENTYFIKACJA I FUNKCJONALNA CHARAKTERYSTYKA MUTACJI mtDNA W NOWOTWORACH ZŁOŚLIWYCH GRUCZOŁU MLEKOWEGO U PSÓW NA PODSTAWIE BADAŃ GENOMICZNYCH, EPIGENOMICZNYCH I PROTEOMICZNYCH”, realizowanym w ramach konsorcjum naukowego miedzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie i Instytutem Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Pan w Jastrzębcu,  realizowanym przez prof. dr hab. Brygidę Ślaską – kierownika projektu, oraz prof. dr hab. Mariusza Pierzchałę - kierownika zadań badawczych realizowanych w IGBZ PAN w Jastrzębcu.

 1. Identyfikacja biomarkerów guzów gruczołu mlekowego psów na podstawie różnic w proteomie w relacji do zmian w genomie mitochondrialnego DNA (mutacje, polimorfizmy i heteroplazmia) tkanki nowotworowej, prawidłowej i krwi.
 2. Ocena zmian profili proteomicznych oraz modyfikacji białek w oparciu o spektrometrię mas (Maldi TOF) w odniesieniu do zmian  mitochondrialnego DNA w tkance prawidłowej i nowotworowej gruczołu mlekowego psów.

Zakres obowiązków Stypendysty/Doktoranta:

 1. Prowadzenie badań naukowych przewidzianych w projekcie badawczym w zakresie proteomiki, genomiki i epigenomiki.
 2. Przygotowywanie prezentacji oraz manuskryptów dotyczących prowadzonych badań.
 3. Prezentacja wyników badań na konferencjach międzynarodowych.

Typ konkursu NCN: OPUS 18 – NZ5

Termin składania ofert: 15.12.2020 r.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 17-18.12.2020 r.  od godz. 10.00 (on-line)  -  Komisja zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów.

Forma składania ofert: e-mail

Termin rozstrzygnięcia: 21.12.2020 r.

Warunki zatrudnienia:

 1. Stypendium w wysokości: 3 000 PLN miesięcznie wypłacane przez okres 12 miesięcy
  z możliwością przedłużenia do 48 miesięcy łącznie.
 2. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 01.01.2021 r.

Dodatkowe informacje:

 1. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
  1. podanie skierowane do prof. dr hab. Mariusz Pierzchała, Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN, ul Postępu 36A 05-552 Jastrzębiec.

e-mail: m.pierzchala@igbzpan.pl

  1. list motywacyjny zawierający ustosunkowanie się do zadań przewidzianych w projekcie;
  2. życiorys naukowy (uwzględniający posiadane umiejętności, w tym w pracach laboratoryjnych w zakresie genetyki, fizjologii w tym w szczególności  proteomiki i epigenomiki oraz analizach bioinformatycznych, aktywny udział w kołach i organizacjach, udział w konferencjach badawczych ,naukowych, udział w odbyte praktyki, autorstwo lub współautorstwo w publikacjach/doniesieniach naukowych itp. );
  3. zaświadczenie o statusie studenta studiów I, II lub uczestnik studiów doktoranckich na kierunku biotechnologia lub pokrewnym kierunku studiów.
  4. dane kontaktowe osób mogących udzielić referencji.
 1. Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: m.pierzchala@igbzpan.pl (temat wiadomości: OPUS 2019/35/B/NZ5/00775) do dnia 15.12.2020 r.
 2. W życiorysie naukowym Kandydat zobligowany jest do umieszczenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”).
 3. Lista rankingowa wybranych Kandydatów, spełniających wymogi formalne oraz wymagania projektu zostanie zamieszczona na stronie IGBZ PAN w dniu 21. 12.2020 r. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.
 4. Wybrani Kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną on-line. Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom poczta elektroniczną.
 5. Informujemy, że Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN nie odsyła złożonych dokumentów

Stypendystę wyłoni komisja powołana przez Dyrektora Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Regulamin Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN W Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki) z dnia 14 marca 2019 r

Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk posiada logo HR Excellence in Research przyznane przez Komisję Europejską instytucjom wdrażającym zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.      
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w toku procesu rekrutacji jest Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN, wpisany do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk (prowadzonego przez Polską Akademię Nauk) pod numerem RIN-V-32/98, NIP 1230018381, REGON 000326196, adres: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05 – 552 Magdalenka.
 2. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez uczestników procesu rekrutacji będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119/1, zwane dalej „RODO”).
 3. Zgodnie z art. 5, 6, 7 i 13 RODO, Administrator informuje, że:
  1. Dane osobowe przekazane przez uczestnika rekrutacji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie jego zgody oraz na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917).
  2. W toku procesu rekrutacji przetwarzane są następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, wizerunek, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, inne dane osobowe pracownika, w tym także imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, numer PESEL pracownika nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL), numer telefonu oraz adres e-mail.
  3. Osobie uczestniczącej w procesie rekrutacji przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
  4. Osoba uczestnicząca w procesie rekrutacji ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Podanie danych osobowych przez osobę uczestniczącą w procesie rekrutacji jest dobrowolne, przy czym brak ich podania może uniemożliwić przeprowadzenie tego procesu.
 1. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób uczestniczących w procesie rekrutacji należy kontaktować się z Instytutem w formie pisemnej na adres: daneosobowe@igbzpan.pl.

-

Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology 

of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec

opens competition for the positions of Assistant professor / Adjunct

(Polish “adiunkt”) in the following areas: Biotechnology / Biomedicine

based on the (Legal basis: Section 91(5) of the Act on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Dz.U. (Journal of Laws) No.96, item 619) and Act on the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Dz.U. (Journal of Laws), item 1668, the Statute of the IGiHZ PAN, and the Regulations of Competition Procedure in Employment for Scientific Position in the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences of 2 March 2020.

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences  (IGAB PAS)  in  Jastrzębiec n/Warsaw is seeking for scientists with expertise and hands-on experience in biotechnology / biomedicine including animal model studies.

As a Researcher in the IGAB PAS, you will: 

 1. Be responsible for the planning and experimental design of all research activities associated with your project role.
 2. Effectively communicate your conclusions and recommendations to the team, utilize literature and patent searches, as well as connecting with your colleagues to learn new skills and/or seek collaborators to meet project needs.
 3. Contribute to the pipeline of new ideas, gain understanding of the overall project strategy and how your deliverables contribute to our project goals.
 4. Exemplify the IGAB PAS values, including scientific integrity and teamwork.

Requirements:

 1. PhD degree in either: Biology, Genetics, Animal Science, Chemistry, Medicine, Biotechnology or related discipline.
 2. Broad knowledge of selected areawith demonstrable experience in laboratory techniques
 3. Publications from the JCR list - (minimum 3 papers if 1 year or less has elapsed since obtaining the doctoral degree). The candidate's achievements will be assessed by the Scientific Staff Development Committee
 4. Fluent written and spoken English.
 5. Work under pressure and meet deadlines.
 6. Demonstrate a very good ability to work in a team.

Detailed information on the requirements for candidates for the position at the link: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

Desired Qualifications:

 1. Strong organizational skills.
 2. Leadership/participation in externally funded projects.
 3. Good experience in international cooperation.

We can offer:

 1. Full-time employment.
 2. Competitive salary.
 3. Bonuses for high IF publications.
 4. Animal facilities (mice, rats, rabbits, sheep, goats, cattle).
 5. Modern laboratory equipment.
 6. Strong institutional support in grant applications.

The candidates are asked to submit the following documents:

 1. letter of application,
 2. scientific biography with:
 • Personal data
 • Education: years of study, university name, field of study, academic degree
 • Professional career: years of work, place of employment, function performed
 • numerical list of scientific achievements, with the number of citations and the Hirsch index (number of publications from the JCR list, number of publications as the first, correspondence or last author, number of conference reports)
 • list of published, original research papers (papers presented separately for the period before and after obtaining the doctoral degree) - full bibliographic data,
 • list of research projects, financed from external sources, in which the candidate performed or performs the functions of project manager or contractor - duration years, title, financing unit,
 • scientific self-report; with the main scientific interests as keywords,
 • information on the number of reviews of scientific papers,
 • declaration on completing a foreign research internship - country, research unit, topic of cooperation,
 • Stays abroad, participation in conferences (country, institution, purpose of stay, duration, topics of ordered lectures),
 • Scientific cooperation with foreign countries (foreign research unit, form of cooperation, scope, achievements),
 • Prizes and awards of national and international rank (year of award)
 • Scholarships (year of award, financing unit)
 • Participation in training - date, topic, organizational unit
 • Didactic and organizational achievements,
 • Knowledge of foreign languages
 • Skills
 • Other
 1. personal questionnaire (template on the web site: https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf),
 2. a copy of a doctoral degree diploma,
 3. certificate confirming knowledge of English (in the absence of a certificate, knowledge of English will be checked during an interview).

Link to the rules of procedure for competitions for research positions at the Institute of Genetics and Animal Biotechnology, Polish Academy of Sciences: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

The whole documentation should be submitted to the secretariat  of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw, Postępu 36A Street,  05-552 Magdalenka; during working hours between 8:00 a.m. and 3:00 p.m., by post or please send scans of all the documents by email: application@igbzpan.pl

Publication date: Sept. 18th, 2020

Deadline for application: Oct. 30th, 2020

Interview on-line - candidates will be notified of the date of the interview individually.

The Institute reserves the right to contact only candidates who meet the requirements described in the competition announcement and who submit a set of documents listed in the Annex to the Rules of the Procedure for Competitions when hiring for scientific positions.

The final decision shall be made by Dec. 1st, 2020

INFORMATION OBLIGATION

 

 1. The administrator of personal data collected during the recruitment process is the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences, entered into the register of institutes of the Polish Academy of Sciences (kept by the Polish Academy of Sciences) under the number RIN-V-32/98, NIP no. 1230018381, REGON no. 000326196, address: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.
 2. Personal data provided to the Administrator by the participants of the recruitment process will be processed in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ.EU.L. of 2016 No. 119/1, hereinafter referred to as "GDPR").
 3. According to art. 5, 6, 7 and 13 of GDPR, the Administrator informs that:
  1. Personal data provided by the participant of the recruitment process will be processed on the basis of art. 6 par. 1 letter a) of GDPR, i.e. on the basis of their consent and pursuant to art. 221 of the act of 26 June 1974 Labour Code (Journal of Laws 2018.917).
 1. The following personal data are processed during the recruitment process: first name(s) and surname, image, names of parents, date of birth, place of residence (correspondence address), education, other personal details of the employee, including names and surnames and dates of birth of the employee's children if such data is necessary for the employee's use of special rights provided for in the labour law, the employee's PESEL number assigned by the Government Information Center of the Universal Electronic System for Registration of the Population (RCI PESEL), telephone number and e-mail address.
 2. The person involved in the recruitment process has the right to request access to personal data, correct or remove it, as well as limit its processing, oppose to data processing, the right to transfer data and the right to submit a complaint to the supervisory body.
 3. The person participating in the recruitment process has the right to withdraw consent to the processing of data at any time, which does not affect the legality of the processing which had been carried out on the basis of consent granted before its withdrawal.
 4. Providing personal data by a person participating in the recruitment process is voluntary, however, the failure to provide it may prevent this process from being carried out.
 1. In all matters related to the processing of personal data of persons participating in the recruitment process, please contact the Institute in writing at the following address: daneosobowe@igbzpan.pl.

 

Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology 

of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec

opens competition for the positions of Assistant professor / Adjunct

(Polish “adiunkt”) in the following area: Animal Welfare and Behaviour

based on the (Legal basis: Section 91(5) of the Act on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Dz.U. (Journal of Laws) No.96, item 619) and Act on the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Dz.U. (Journal of Laws), item 1668, the Statute of the IGiBZ PAN, and the Regulations of Competition Procedure in Employment for Scientific Position in the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences of 2 March 2020.

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences  (IGAB PAS)  in  Jastrzębiec n/Warsaw is seeking for scientists with expertise and hands-on experience in animal welfare and behaviour.

As a Researcher in the IGAB PAS, you will: 

 1. Be responsible for the planning and experimental design of all research activities associated with your project role.
 2. Effectively communicate your conclusions and recommendations to the team, utilize literature and patent searches, as well as connecting with your colleagues to learn new skills and/or seek collaborators to meet project needs.
 3. Contribute to the pipeline of new ideas, gain understanding of the overall project strategy and how your deliverables contribute to our project goals.
 4. Exemplify the IGAB PAS values, including scientific integrity and teamwork.

 

Requirements:

 1. PhD degree in either: Biology, Genetics, Animal Science, Chemistry, Medicine, Biotechnology or related discipline.
 2. Broad knowledge of selected areawith demonstrable experience in laboratory techniques
 3. Publications from the JCR list - (minimum 3 papers if 1 year or less has elapsed since obtaining the doctoral degree). The candidate's achievements will be assessed by the Scientific Staff Development Committee
 4. Fluent written and spoken English.
 5. Work under pressure and meet deadlines.
 6. Demonstrate a very good ability to work in a team.

Detailed information on the requirements for candidates for the position at the link: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

Desired Qualifications:

 1. Strong organizational skills.
 2. Leadership/participation in externally funded projects.
 3. Good experience in international cooperation.

We can offer:

 1. Full-time employment.
 2. Competitive salary.
 3. Bonuses for high IF publications.
 4. Animal facilities (mice, rats, rabbits, sheep, goats, cattle).
 5. Modern laboratory equipment.
 6. Strong institutional support in grant applications.

The candidates are asked to submit the following documents:

 1. letter of application,
 2. scientific biography with:
 • Personal data
 • Education: years of study, university name, field of study, academic degree
 • Professional career: years of work, place of employment, function performed
 • numerical list of scientific achievements, with the number of citations and the Hirsch index (number of publications from the JCR list, number of publications as the first, correspondence or last author, number of conference reports)
 • list of published, original research papers (papers presented separately for the period before and after obtaining the doctoral degree) - full bibliographic data,
 • list of research projects, financed from external sources, in which the candidate performed or performs the functions of project manager or contractor - duration years, title, financing unit,
 • scientific self-report; with the main scientific interests as keywords,
 • information on the number of reviews of scientific papers,
 • declaration on completing a foreign research internship - country, research unit, topic of cooperation,
 • Stays abroad, participation in conferences (country, institution, purpose of stay, duration, topics of ordered lectures),
 • Scientific cooperation with foreign countries (foreign research unit, form of cooperation, scope, achievements),
 • Prizes and awards of national and international rank (year of award)
 • Scholarships (year of award, financing unit)
 • Participation in training - date, topic, organizational unit
 • Didactic and organizational achievements,
 • Knowledge of foreign languages
 • Skills
 • Other
 1. personal questionnaire (template on the web site: https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf),
 2. a copy of a doctoral degree diploma,
 3. certificate confirming knowledge of English (in the absence of a certificate, knowledge of English will be checked during an interview).

Link to the rules of procedure for competitions for research positions at the Institute of Genetics and Animal Biotechnology, Polish Academy of Sciences: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

The whole documentation should be submitted to the secretariat  of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw, Postępu 36A Street,  05-552 Magdalenka; during working hours between 8:00 a.m. and 3:00 p.m., by post or please send scans of all the documents by email: application@igbzpan.pl

Publication date: Sept. 18th, 2020

Deadline for application: Oct. 30th, 2020

Interview on-line - candidates will be notified of the date of the interview individually.

The Institute reserves the right to contact only candidates who meet the requirements described in the competition announcement and who submit a set of documents listed in the Annex to the Rules of the Procedure for Competitions when hiring for scientific positions.

The final decision shall be made by Dec. 1st, 2020

INFORMATION OBLIGATION

 

 1. The administrator of personal data collected during the recruitment process is the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences, entered into the register of institutes of the Polish Academy of Sciences (kept by the Polish Academy of Sciences) under the number RIN-V-32/98, NIP no. 1230018381, REGON no. 000326196, address: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.
 2. Personal data provided to the Administrator by the participants of the recruitment process will be processed in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ.EU.L. of 2016 No. 119/1, hereinafter referred to as "GDPR").
 3. According to art. 5, 6, 7 and 13 of GDPR, the Administrator informs that:
  1. Personal data provided by the participant of the recruitment process will be processed on the basis of art. 6 par. 1 letter a) of GDPR, i.e. on the basis of their consent and pursuant to art. 221 of the act of 26 June 1974 Labour Code (Journal of Laws 2018.917).
 1. The following personal data are processed during the recruitment process: first name(s) and surname, image, names of parents, date of birth, place of residence (correspondence address), education, other personal details of the employee, including names and surnames and dates of birth of the employee's children if such data is necessary for the employee's use of special rights provided for in the labour law, the employee's PESEL number assigned by the Government Information Center of the Universal Electronic System for Registration of the Population (RCI PESEL), telephone number and e-mail address.
 2. The person involved in the recruitment process has the right to request access to personal data, correct or remove it, as well as limit its processing, oppose to data processing, the right to transfer data and the right to submit a complaint to the supervisory body.
 3. The person participating in the recruitment process has the right to withdraw consent to the processing of data at any time, which does not affect the legality of the processing which had been carried out on the basis of consent granted before its withdrawal.
 4. Providing personal data by a person participating in the recruitment process is voluntary, however, the failure to provide it may prevent this process from being carried out.
 1. In all matters related to the processing of personal data of persons participating in the recruitment process, please contact the Institute in writing at the following address: daneosobowe@igbzpan.pl.

 

Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology 

of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec

opens competition for the positions of Assistant professor / Adjunct

(Polish “adiunkt”) in the following areas: Molecular Genetics/ Molecular Biology / Nutrigenetics and Nutrigenomics

based on the (Legal basis: Section 91(5) of the Act on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Dz.U. (Journal of Laws) No.96, item 619) and Act on the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Dz.U. (Journal of Laws), item 1668, the Statute of the IGiHZ PAN, and the Regulations of Competition Procedure in Employment for Scientific Position in the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences of 2 March 2020.

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences  (IGAB PAS)  in  Jastrzębiec n/Warsaw is seeking for scientists with expertise and hands-on experience in molecular genetics / molecular biology / nutrigenomics and nutrigenetics.

As a Researcher in the IGAB PAS, you will: 

 1. Be responsible for the planning and experimental design of all research activities associated with your project role.
 2. Effectively communicate your conclusions and recommendations to the team, utilize literature and patent searches, as well as connecting with your colleagues to learn new skills and/or seek collaborators to meet project needs.
 3. Contribute to the pipeline of new ideas, gain understanding of the overall project strategy and how your deliverables contribute to our project goals.
 4. Exemplify the IGAB PAS values, including scientific integrity and teamwork.

Requirements:

 1. PhD degree in either: Biology, Genetics, Animal Science, Chemistry, Medicine, Biotechnology or related discipline.
 2. Broad knowledge of selected areawith demonstrable experience in laboratory techniques
 3. Publications from the JCR list - (minimum 3 papers if 1 year or less has elapsed since obtaining the doctoral degree). The candidate's achievements will be assessed by the Scientific Staff Development Committee
 4. Fluent written and spoken English.
 5. Work under pressure and meet deadlines.
 6. Demonstrate a very good ability to work in a team.

Detailed information on the requirements for candidates for the position at the link: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

Desired Qualifications:

 1. Strong organizational skills.
 2. Leadership/participation in externally funded projects.
 3. Good experience in international cooperation.

We can offer:

 1. Full-time employment.
 2. Competitive salary.
 3. Bonuses for high IF publications.
 4. Animal facilities (mice, rats, rabbits, sheep, goats, cattle).
 5. Modern laboratory equipment.
 6. Strong institutional support in grant applications.

The candidates are asked to submit the following documents:

 1. letter of application,
 2. scientific biography with:
 • Personal data
 • Education: years of study, university name, field of study, academic degree
 • Professional career: years of work, place of employment, function performed
 • numerical list of scientific achievements, with the number of citations and the Hirsch index (number of publications from the JCR list, number of publications as the first, correspondence or last author, number of conference reports)
 • list of published, original research papers (papers presented separately for the period before and after obtaining the doctoral degree) - full bibliographic data,
 • list of research projects, financed from external sources, in which the candidate performed or performs the functions of project manager or contractor - duration years, title, financing unit,
 • scientific self-report; with the main scientific interests as keywords,
 • information on the number of reviews of scientific papers,
 • declaration on completing a foreign research internship - country, research unit, topic of cooperation,
 • Stays abroad, participation in conferences (country, institution, purpose of stay, duration, topics of ordered lectures),
 • Scientific cooperation with foreign countries (foreign research unit, form of cooperation, scope, achievements),
 • Prizes and awards of national and international rank (year of award)
 • Scholarships (year of award, financing unit)
 • Participation in training - date, topic, organizational unit
 • Didactic and organizational achievements,
 • Knowledge of foreign languages
 • Skills
 • Other
 1. personal questionnaire (template on the web site: https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf),
 2. a copy of a doctoral degree diploma,
 3. certificate confirming knowledge of English (in the absence of a certificate, knowledge of English will be checked during an interview).

Link to the rules of procedure for competitions for research positions at the Institute of Genetics and Animal Biotechnology, Polish Academy of Sciences: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

The whole documentation should be submitted to the secretariat  of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw, Postępu 36A Street,  05-552 Magdalenka; during working hours between 8:00 a.m. and 3:00 p.m., by post or please send scans of all the documents by email: application@igbzpan.pl

Publication date: Sept. 18th, 2020

Deadline for application: Oct. 30th, 2020

Interview on-line - candidates will be notified of the date of the interview individually.

The Institute reserves the right to contact only candidates who meet the requirements described in the competition announcement and who submit a set of documents listed in the Annex to the Rules of the Procedure for Competitions when hiring for scientific positions.

The final decision shall be made by Dec. 1st, 2020

INFORMATION OBLIGATION

 1. The administrator of personal data collected during the recruitment process is the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences, entered into the register of institutes of the Polish Academy of Sciences (kept by the Polish Academy of Sciences) under the number RIN-V-32/98, NIP no. 1230018381, REGON no. 000326196, address: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.
 2. Personal data provided to the Administrator by the participants of the recruitment process will be processed in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ.EU.L. of 2016 No. 119/1, hereinafter referred to as "GDPR").
 3. According to art. 5, 6, 7 and 13 of GDPR, the Administrator informs that:
  1. Personal data provided by the participant of the recruitment process will be processed on the basis of art. 6 par. 1 letter a) of GDPR, i.e. on the basis of their consent and pursuant to art. 221 of the act of 26 June 1974 Labour Code (Journal of Laws 2018.917).
 1. The following personal data are processed during the recruitment process: first name(s) and surname, image, names of parents, date of birth, place of residence (correspondence address), education, other personal details of the employee, including names and surnames and dates of birth of the employee's children if such data is necessary for the employee's use of special rights provided for in the labour law, the employee's PESEL number assigned by the Government Information Center of the Universal Electronic System for Registration of the Population (RCI PESEL), telephone number and e-mail address.
 2. The person involved in the recruitment process has the right to request access to personal data, correct or remove it, as well as limit its processing, oppose to data processing, the right to transfer data and the right to submit a complaint to the supervisory body.
 3. The person participating in the recruitment process has the right to withdraw consent to the processing of data at any time, which does not affect the legality of the processing which had been carried out on the basis of consent granted before its withdrawal.
 4. Providing personal data by a person participating in the recruitment process is voluntary, however, the failure to provide it may prevent this process from being carried out.
 1. In all matters related to the processing of personal data of persons participating in the recruitment process, please contact the Institute in writing at the following address: daneosobowe@igbzpan.pl.

Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec

opens competition for the positions of Associate Professor/ Full Professor

in the following areas: Biotechnology / Biomedicine

based on the (Legal basis: Section 91(5) of the Act on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Dz.U. (Journal of Laws) No.96, item 619) and Act on the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Dz.U. (Journal of Laws), item 1668, the Statute of the IGiHZ PAN, and the Regulations of Competition Procedure in Employment for Scientific Position in the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences of 2 March 2020.

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences  (IGAB PAS)  in  Jastrzębiec n/Warsaw is seeking for scientists with expertise and hands-on experience in biotechnology / biomedicine including animal model studies.

Candidates applying for the position should meet the following criteria:

1. Degree of habilitated doctor in agricultural, biological, medical, veterinary or related sciences, and for candidates for full professors, the title of professor is required (with the exception indicated in Chapter 8, Art. 89. 1. Acts on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Journal of Laws No. 96 item 619) ); the requirement does not apply to persons who have obtained a doctoral degree in a foreign unit, provided that they meet all the requirements contained in the Regulations for employment for the position of an institute professor or professor.

2. Have specific research interests supported by:

• scientific achievements including original creative works, in particular publications in journals awarded by Journal Citation Reports;

• high values ​​of scientific indicators: Hirsch index and the number of citations;

3. Have documented experience in the above scope of research;

4. Direct or participate (in the past or currently) in a research project financed from external sources obtained through a competitive procedure;

5. To complete a scientific internship abroad;

6. Have experience and the ability to lead / be a research team leader;

7. Identify yourself with organizational (organization of scientific conferences) and didactic achievements (e.g. to be a doctoral supervisor or to supervise doctoral students)

8. Actively participate in the scientific and organizational life of the scientific community.

And:

1. Outstanding organizational skills;

2. Reliability and timeliness;

3. Very good teamwork abilities;

- detailed requirements presented in the Employment Regulations and the Annex to the Regulations, link: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

We can offer:

 1. Full-time employment.
 2. Competitive salary.
 3. Bonuses for publishing in reputable high IF magazines.
 4. Possibility to form a research team.
 5. Base for animal experiments.
 6. Modern laboratory infrastructure.
 7. Large institutional support in the preparation of grant applications.

Candidates entering the competition are asked to submit the following documents:

 1. letter of application,
 2. scientific biography with:
  • Personal data
  • Education: years of study, university name, field of study, academic degree
  • Professional career: years of work, place of employment, function performed
  • numerical list of scientific achievements, with the number of citations and the Hirsch index (number of publications from the JCR list, number of publications as the first, correspondence or last author, number of conference reports)
  • list of published, original research papers (papers presented separately for the period before and after obtaining the doctoral degree) - full bibliographic data,
  • list (title, authors and full bibliographic data) of the 5 most important papers
  • list of research projects, financed from external sources, in which the candidate performed or performs the functions of project manager or contractor - duration years, title, financing unit,
  • scientific self-report; with the main scientific interests as keywords,
  • information on the number of reviews of scientific papers,
  • declaration on completing a foreign research internship - country, research unit, topic of cooperation,
  • Stays abroad, participation in conferences (country, institution, purpose of stay, duration, topics of ordered lectures),
  • Scientific cooperation with foreign countries (foreign research unit, form of cooperation, scope, achievements),
  • Prizes and awards of national and international rank (year of award)
  • Scholarships (year of award, financing unit)
  • Participation in training - date, topic, organizational unit
  • Didactic and organizational achievements,
  • Knowledge of foreign languages
  • Skills
  • Other
 3. a copy of the diploma of obtaining the degree of habilitated doctor or conferring the title of professor,
 4. personal questionnaire (template on the web site: https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf).

Link to the rules of procedure for competitions for research positions at the Institute of Genetics and Animal Biotechnology, Polish Academy of Sciences: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

The whole documentation should be submitted to the secretariat  of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw, Postępu 36A Street,  05-552 Magdalenka; during working hours between 8:00 a.m. and 3:00 p.m., by post or please send scans of all the documents by email: application@igbzpan.pl

Publication date: Sept. 18th, 2020

Deadline for application: Oct. 30th, 2020

Interview on-line - candidates will be notified of the date of the interview individually.

The Institute reserves the right to contact only candidates who meet the requirements described in the competition announcement and who submit a set of documents listed in the Annex to the Rules of the Procedure for Competitions when hiring for scientific positions.

The final decision shall be made by Dec. 1st, 2020

INFORMATION OBLIGATION

 1. The administrator of personal data collected during the recruitment process is the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences, entered into the register of institutes of the Polish Academy of Sciences (kept by the Polish Academy of Sciences) under the number RIN-V-32/98, NIP no. 1230018381, REGON no. 000326196, address: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.
 2. Personal data provided to the Administrator by the participants of the recruitment process will be processed in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ.EU.L. of 2016 No. 119/1, hereinafter referred to as "GDPR").
 3. According to art. 5, 6, 7 and 13 of GDPR, the Administrator informs that:
  1. Personal data provided by the participant of the recruitment process will be processed on the basis of art. 6 par. 1 letter a) of GDPR, i.e. on the basis of their consent and pursuant to art. 221 of the act of 26 June 1974 Labour Code (Journal of Laws 2018.917).
 1. The following personal data are processed during the recruitment process: first name(s) and surname, image, names of parents, date of birth, place of residence (correspondence address), education, other personal details of the employee, including names and surnames and dates of birth of the employee's children if such data is necessary for the employee's use of special rights provided for in the labour law, the employee's PESEL number assigned by the Government Information Center of the Universal Electronic System for Registration of the Population (RCI PESEL), telephone number and e-mail address.
 2. The person involved in the recruitment process has the right to request access to personal data, correct or remove it, as well as limit its processing, oppose to data processing, the right to transfer data and the right to submit a complaint to the supervisory body.
 3. The person participating in the recruitment process has the right to withdraw consent to the processing of data at any time, which does not affect the legality of the processing which had been carried out on the basis of consent granted before its withdrawal.
 4. Providing personal data by a person participating in the recruitment process is voluntary, however, the failure to provide it may prevent this process from being carried out.
 1. In all matters related to the processing of personal data of persons participating in the recruitment process, please contact the Institute in writing at the following address: daneosobowe@igbzpan.pl.

Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec

opens competition for the positions of Associate Professor/ Full Professor

in the following areas: Animal Welfare and Behaviour

based on the (Legal basis: Section 91(5) of the Act on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Dz.U. (Journal of Laws) No.96, item 619) and Act on the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Dz.U. (Journal of Laws), item 1668, the Statute of the IGiHZ PAN, and the Regulations of Competition Procedure in Employment for Scientific Position in the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences of 2 March 2020.

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences  (IGAB PAS)  in  Jastrzębiec n/Warsaw is seeking for scientists with expertise and hands-on experience in animal welfare and behaviour.

Candidates applying for the position should meet the following criteria:

1. Degree of habilitated doctor in agricultural, biological, medical, veterinary or related sciences, and for candidates for full professors, the title of professor is required (with the exception indicated in Chapter 8, Art. 89. 1. Acts on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Journal of Laws No. 96 item 619) ); the requirement does not apply to persons who have obtained a doctoral degree in a foreign unit, provided that they meet all the requirements contained in the Regulations for employment for the position of an institute professor or professor.

2. Have specific research interests supported by:

• scientific achievements including original creative works, in particular publications in journals awarded by Journal Citation Reports;

• high values ​​of scientific indicators: Hirsch index and the number of citations;

3. Have documented experience in the above scope of research;

4. Direct or participate (in the past or currently) in a research project financed from external sources obtained through a competitive procedure;

5. To complete a scientific internship abroad;

6. Have experience and the ability to lead / be a research team leader;

7. Identify yourself with organizational (organization of scientific conferences) and didactic achievements (e.g. to be a doctoral supervisor or to supervise doctoral students)

8. Actively participate in the scientific and organizational life of the scientific community.

And:

1. Outstanding organizational skills;

2. Reliability and timeliness;

3. Very good teamwork abilities;

- detailed requirements presented in the Employment Regulations and the Annex to the Regulations, link: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

We can offer:

 1. Full-time employment.
 2. Competitive salary.
 3. Bonuses for publishing in reputable high IF magazines.
 4. Possibility to form a research team.
 5. Base for animal experiments.
 6. Modern laboratory infrastructure.
 7. Large institutional support in the preparation of grant applications.

Candidates entering the competition are asked to submit the following documents:

 1. letter of application,
 2. scientific biography with:
  • Personal data
  • Education: years of study, university name, field of study, academic degree
  • Professional career: years of work, place of employment, function performed
  • numerical list of scientific achievements, with the number of citations and the Hirsch index (number of publications from the JCR list, number of publications as the first, correspondence or last author, number of conference reports)
  • list of published, original research papers (papers presented separately for the period before and after obtaining the doctoral degree) - full bibliographic data,
  • list (title, authors and full bibliographic data) of the 5 most important papers
  • list of research projects, financed from external sources, in which the candidate performed or performs the functions of project manager or contractor - duration years, title, financing unit,
  • scientific self-report; with the main scientific interests as keywords,
  • information on the number of reviews of scientific papers,
  • declaration on completing a foreign research internship - country, research unit, topic of cooperation,
  • Stays abroad, participation in conferences (country, institution, purpose of stay, duration, topics of ordered lectures),
  • Scientific cooperation with foreign countries (foreign research unit, form of cooperation, scope, achievements),
  • Prizes and awards of national and international rank (year of award)
  • Scholarships (year of award, financing unit)
  • Participation in training - date, topic, organizational unit
  • Didactic and organizational achievements,
  • Knowledge of foreign languages
  • Skills
  • Other
 3. a copy of the diploma of obtaining the degree of habilitated doctor or conferring the title of professor,
 4. personal questionnaire (template on the web site: https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf).

Link to the rules of procedure for competitions for research positions at the Institute of Genetics and Animal Biotechnology, Polish Academy of Sciences: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

The whole documentation should be submitted to the secretariat  of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw, Postępu 36A Street,  05-552 Magdalenka; during working hours between 8:00 a.m. and 3:00 p.m., by post or please send scans of all the documents by email: application@igbzpan.pl

Publication date: Sept. 18th, 2020

Deadline for application: Oct. 30th, 2020

Interview on-line - candidates will be notified of the date of the interview individually.

The Institute reserves the right to contact only candidates who meet the requirements described in the competition announcement and who submit a set of documents listed in the Annex to the Rules of the Procedure for Competitions when hiring for scientific positions.

The final decision shall be made by Dec. 1st, 2020

INFORMATION OBLIGATION

 1. The administrator of personal data collected during the recruitment process is the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences, entered into the register of institutes of the Polish Academy of Sciences (kept by the Polish Academy of Sciences) under the number RIN-V-32/98, NIP no. 1230018381, REGON no. 000326196, address: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.
 2. Personal data provided to the Administrator by the participants of the recruitment process will be processed in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ.EU.L. of 2016 No. 119/1, hereinafter referred to as "GDPR").
 3. According to art. 5, 6, 7 and 13 of GDPR, the Administrator informs that:
  1. Personal data provided by the participant of the recruitment process will be processed on the basis of art. 6 par. 1 letter a) of GDPR, i.e. on the basis of their consent and pursuant to art. 221 of the act of 26 June 1974 Labour Code (Journal of Laws 2018.917).
 1. The following personal data are processed during the recruitment process: first name(s) and surname, image, names of parents, date of birth, place of residence (correspondence address), education, other personal details of the employee, including names and surnames and dates of birth of the employee's children if such data is necessary for the employee's use of special rights provided for in the labour law, the employee's PESEL number assigned by the Government Information Center of the Universal Electronic System for Registration of the Population (RCI PESEL), telephone number and e-mail address.
 2. The person involved in the recruitment process has the right to request access to personal data, correct or remove it, as well as limit its processing, oppose to data processing, the right to transfer data and the right to submit a complaint to the supervisory body.
 3. The person participating in the recruitment process has the right to withdraw consent to the processing of data at any time, which does not affect the legality of the processing which had been carried out on the basis of consent granted before its withdrawal.
 4. Providing personal data by a person participating in the recruitment process is voluntary, however, the failure to provide it may prevent this process from being carried out.
 1. In all matters related to the processing of personal data of persons participating in the recruitment process, please contact the Institute in writing at the following address: daneosobowe@igbzpan.pl.

Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec

opens competition for the positions of Associate Professor/ Full Professor

in the following areas: Molecular Genetics / Molecular Biology / Nutrigenetics and Nutrigenomics

based on the (Legal basis: Section 91(5) of the Act on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Dz.U. (Journal of Laws) No.96, item 619) and Act on the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Dz.U. (Journal of Laws), item 1668, the Statute of the IGiHZ PAN, and the Regulations of Competition Procedure in Employment for Scientific Position in the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences of 2 March 2020.

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".

The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences  (IGAB PAS)  in  Jastrzębiec n/Warsaw is seeking for scientists with expertise and hands-on experience inin molecular genetics / molecular biology / nutrigenomics and nutrigenetics.

Candidates applying for the position should meet the following criteria:

1. Degree of habilitated doctor in agricultural, biological, medical, veterinary or related sciences, and for candidates for full professors, the title of professor is required (with the exception indicated in Chapter 8, Art. 89. 1. Acts on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Journal of Laws No. 96 item 619) ); the requirement does not apply to persons who have obtained a doctoral degree in a foreign unit, provided that they meet all the requirements contained in the Regulations for employment for the position of an institute professor or professor.

2. Have specific research interests supported by:

• scientific achievements including original creative works, in particular publications in journals awarded by Journal Citation Reports;

• high values ​​of scientific indicators: Hirsch index and the number of citations;

3. Have documented experience in the above scope of research;

4. Direct or participate (in the past or currently) in a research project financed from external sources obtained through a competitive procedure;

5. To complete a scientific internship abroad;

6. Have experience and the ability to lead / be a research team leader;

7. Identify yourself with organizational (organization of scientific conferences) and didactic achievements (e.g. to be a doctoral supervisor or to supervise doctoral students)

8. Actively participate in the scientific and organizational life of the scientific community.

And:

1. Outstanding organizational skills;

2. Reliability and timeliness;

3. Very good teamwork abilities;

- detailed requirements presented in the Employment Regulations and the Annex to the Regulations, link: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

We can offer:

 1. Full-time employment.
 2. Competitive salary.
 3. Bonuses for publishing in reputable high IF magazines.
 4. Possibility to form a research team.
 5. Base for animal experiments.
 6. Modern laboratory infrastructure.
 7. Large institutional support in the preparation of grant applications.

Candidates entering the competition are asked to submit the following documents:

 1. letter of application,
 2. scientific biography with:
  • Personal data
  • Education: years of study, university name, field of study, academic degree
  • Professional career: years of work, place of employment, function performed
  • numerical list of scientific achievements, with the number of citations and the Hirsch index (number of publications from the JCR list, number of publications as the first, correspondence or last author, number of conference reports)
  • list of published, original research papers (papers presented separately for the period before and after obtaining the doctoral degree) - full bibliographic data,
  • list (title, authors and full bibliographic data) of the 5 most important papers
  • list of research projects, financed from external sources, in which the candidate performed or performs the functions of project manager or contractor - duration years, title, financing unit,
  • scientific self-report; with the main scientific interests as keywords,
  • information on the number of reviews of scientific papers,
  • declaration on completing a foreign research internship - country, research unit, topic of cooperation,
  • Stays abroad, participation in conferences (country, institution, purpose of stay, duration, topics of ordered lectures),
  • Scientific cooperation with foreign countries (foreign research unit, form of cooperation, scope, achievements),
  • Prizes and awards of national and international rank (year of award)
  • Scholarships (year of award, financing unit)
  • Participation in training - date, topic, organizational unit
  • Didactic and organizational achievements,
  • Knowledge of foreign languages
  • Skills
  • Other
 3. a copy of the diploma of obtaining the degree of habilitated doctor or conferring the title of professor,
 4. personal questionnaire (template on the web site: https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf).

Link to the rules of procedure for competitions for research positions at the Institute of Genetics and Animal Biotechnology, Polish Academy of Sciences: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

Direct link to website: http://www.igbzpan.pl/en/competitions-for-a-scientific-position-and-stipends

The whole documentation should be submitted to the secretariat  of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw, Postępu 36A Street,  05-552 Magdalenka; during working hours between 8:00 a.m. and 3:00 p.m., by post or please send scans of all the documents by email: application@igbzpan.pl

Publication date: Sept. 18th, 2020

Deadline for application: Oct. 30th, 2020

Interview on-line - candidates will be notified of the date of the interview individually.

The Institute reserves the right to contact only candidates who meet the requirements described in the competition announcement and who submit a set of documents listed in the Annex to the Rules of the Procedure for Competitions when hiring for scientific positions.

The final decision shall be made by Dec. 1st, 2020

INFORMATION OBLIGATION

 1. The administrator of personal data collected during the recruitment process is the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences, entered into the register of institutes of the Polish Academy of Sciences (kept by the Polish Academy of Sciences) under the number RIN-V-32/98, NIP no. 1230018381, REGON no. 000326196, address: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.
 2. Personal data provided to the Administrator by the participants of the recruitment process will be processed in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ.EU.L. of 2016 No. 119/1, hereinafter referred to as "GDPR").
 3. According to art. 5, 6, 7 and 13 of GDPR, the Administrator informs that:
  1. Personal data provided by the participant of the recruitment process will be processed on the basis of art. 6 par. 1 letter a) of GDPR, i.e. on the basis of their consent and pursuant to art. 221 of the act of 26 June 1974 Labour Code (Journal of Laws 2018.917).
 1. The following personal data are processed during the recruitment process: first name(s) and surname, image, names of parents, date of birth, place of residence (correspondence address), education, other personal details of the employee, including names and surnames and dates of birth of the employee's children if such data is necessary for the employee's use of special rights provided for in the labour law, the employee's PESEL number assigned by the Government Information Center of the Universal Electronic System for Registration of the Population (RCI PESEL), telephone number and e-mail address.
 2. The person involved in the recruitment process has the right to request access to personal data, correct or remove it, as well as limit its processing, oppose to data processing, the right to transfer data and the right to submit a complaint to the supervisory body.
 3. The person participating in the recruitment process has the right to withdraw consent to the processing of data at any time, which does not affect the legality of the processing which had been carried out on the basis of consent granted before its withdrawal.
 4. Providing personal data by a person participating in the recruitment process is voluntary, however, the failure to provide it may prevent this process from being carried out.
 1. In all matters related to the processing of personal data of persons participating in the recruitment process, please contact the Institute in writing at the following address: daneosobowe@igbzpan.pl.

-

The competition for the POST-DOC position under the NCN OPUS18 project no. 2019/35/B/NZ3/02856 „Protaminization of somatic cells nuclei as a model for nuclear reprogramming in somatic cell nuclear transfer.” at the Institute of Animal Genetics and Biotechnology of the Polish Academy of Sciences
(formerly the Institute of Genetics and Animal Breeding)

The Institute of Genetics and Biotechnology of Animals of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions implementing the principles of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".

Job title: post-doc, full time for 36 months

Qualifications/Requirement:

1.         Having a doctoral degree in biological, biotechnological, animal science, veterinary or related sciences (obtained not earlier than 7 years before the year of employment in the project - not including periods of maternity/parental/paternity and childcare leaves);

2.         Broad knowledge of selected area: somatic cell nuclear transfer (large animal), nuclear reprogramming, cells and embryo culture in large animal with demonstrable experience in laboratory techniques (at least 3 years and at least 3 publications from the JCR list in related topics). Post-doc will be responsible for the protaminization of somatic cells, somatic cell nuclear transfer of sheep oocytes as well as molecular analysis (synthesis of the PEGP2-P2A-PRTM1vector; ChepSeq of protaminized cells; methylome and transcriptome analysis on single SCNT embryo and placenta)

3.         Fluent written and spoken English.

4.         Ability to communicate well and work in a group;

5.         Good experience in international cooperation.

6.         Ability to work under the time pressure

We can offer:

 1. Full-time employment.
 2. Competitive salary.
 3. Modern laboratory equipment
 4. Scientific visit to the Laboratory of Experimental Embryology at the University of Teramo in Italy as part of project work.
 5. Animal facilities (mice, rats, rabbits, sheep, goats, cattle).

Aim of the project:

Major, unexplored difference between chromatin remodelling in fertilization and following nuclear transfer is the involvement of protamine in the former. Basing on that, the main aim of this project is to enhance cloning efficiency by replacing the histones in the somatic cell’s nucleus with protamine. The project aim is broken down in two Objectives. In objective 1 we will characterise in details somatic cell expressing protamine 1 (Prm1) as a new NR strategy, while in objective 2 we will verify the effect of new NR strategy on reprogramming efficiency.

Description of tasks:

Post-doc will be responsible for the protaminization of somatic cells, somatic cell nuclear transfer of sheep oocytes as well as molecular analysis (synthesis of the PEGP2-P2A-PRTM1vector; ChepSeq of protaminized cells; methylome and transcriptome analysis on single SCNT embryo and placenta).

Interested candidates are asked to provide the following documents:

 1. Motivation letter;
 2. CV including list of publications, conference presentations, membership in scientific organisations and other awards, international visits: scientific trainings, conferences participation (country, institution, aim of visit, duration of visit);
 3. Copy of the PhD degree diploma (obtained not earlier than 7 years before the year of employment in the project - not including periods of maternity/parental/paternity and childcare leaves);
 4. Certificate confirming the knowledge of English language (in case of lack of a certificate, knowledge of English will be examined during the job interview);
 5. Signed statement: „I agree to the processing of personal data provided in this document for realising the recruitment process pursuant to the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 (Journal of Laws 2018, item 1000) and in agreement with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)”.

Applications in Polish or English should be sent to: dr hab. Marta Czernik: m.czernik@igbzpan.pl Please direct any questions referring to the project directly to the PI of this project:

The deadline for submitting documents: 10.09.2020.

Planned date of commencement of work: 01.10.2020.

The candidate will be selected by a committee appointed by the Director of the Institute of Animal Genetics and Biotechnology of the Polish Academy of Sciences.

Institute of Genetics and Animal Biotechnology Polish Academy of Sciences, Department of Experimental Embryology ul. Postępu 36a, 05-552 Jastrzębiec n/Warsaw, mazowieckie, Poland; e-mail: m.czernik@igbzpan.pl

INFORMATION OBLIGATION

 1. The administrator of personal data collected during the recruitment process is the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences, entered into the register of institutes of the Polish Academy of Sciences (kept by the Polish Academy of Sciences) under the number RIN-V-32/98, NIP no. 1230018381, REGON no. 000326196, address: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.
 2. Personal data provided to the Administrator by the participants of the recruitment process will be processed in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ.EU.L. of 2016 No. 119/1, hereinafter referred to as "GDPR").
 3. According to art. 5, 6, 7 and 13 of GDPR, the Administrator informs that:
  1. Personal data provided by the participant of the recruitment process will be processed on the basis of art. 6 par. 1 letter a) of GDPR, i.e. on the basis of their consent and pursuant to art. 221 of the act of 26 June 1974 Labour Code (Journal of Laws 2018.917).
 1. Providing personal data by a person participating in the recruitment process is voluntary, however, the failure to provide it may prevent this process from being carried out.
 2. The following personal data are processed during the recruitment process: first name(s) and surname, image, names of parents, date of birth, place of residence (correspondence address), education, other personal details of the employee, including names and surnames and dates of birth of the employee's children if such data is necessary for the employee's use of special rights provided for in the labour law, the employee's PESEL number assigned by the Government Information Center of the Universal Electronic System for Registration of the Population (RCI PESEL), telephone number and e-mail address.
 3. The person involved in the recruitment process has the right to request access to personal data, correct or remove it, as well as limit its processing, oppose to data processing, the right to transfer data and the right to submit a complaint to the supervisory body.
 4. The person participating in the recruitment process has the right to withdraw consent to the processing of data at any time, which does not affect the legality of the processing which had been carried out on the basis of consent granted before its withdrawal.
 1. In all matters related to the processing of personal data of persons participating in the recruitment process, please contact the Institute in writing at the following address: daneosobowe@ighz.pl.

 

 

Competition for SCIENTIFIC SCHOLARSHIP FOR THE PHD STUDENT

financed by the National Science Center as part of the SONATA 15 project no. 2019/35/D/NZ5/02820 entitled " The effect of Hmmr gene and its interaction with the endogenous opioid system as a novel mechanism and a therapeutic target for blood pressure regulation"
at the Institute of Animal Genetics and Biotechnology of the Polish Academy of Sciences
(formerly the Institute of Genetics and Animal Breeding)

Requirements:

 • Master's degree in biological, medical or related sciences (or obtaining such a degree by 31.08.2020)
 • high motivation for scientific work
 • precision, diligence and good manual skills
 • communication skills and creativity
 • ability to work in a multi-person team
 • ability to work with animals (mice)
 • very good command of English
 • ability to work under time pressure
 • mobility (the workplace is located in Jastrzebiec - 25 km from Warsaw)
 • participation in scientific conferences

Task description:

The PhD student will implement selected research objectives of the project: The effect of Hmmr gene and its interaction with the endogenous opioid system as a novel mechanism and a therapeutic target for blood pressure regulation, and will participate in the implementation of other research tasks.

NCN research call: SONATA - NZ

Deadline for the submission of application: 28.08.2020, 23:59

Form of application: email

The conditions of employment:

 • Contract duration: 36 months
 • Scholarship amount: 4000 PLN/month
 • Planned date of starting work in the project: October 2020
 • We offer work in a young, ambitious, interdisciplinary team open to interesting ideas and unconventional thinking.

The Institute of Genetics and Biotechnology of Animals of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions implementing the principles of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".

The application should contain:

 • Cover letter with a description of scientific interests (maximum 1 A4 page)
 • CV with particular emphasis on previous scientific achievements (including list of publications, participation in conferences, internships abroad and national, participation in other research projects, prizes and awards)
 • Summary of the MA, MSc thesis (max. 1 A4 page)
 • Copy of the master's diploma or information about the time of obtaining the master's degree
 • Information on the processing of personal data with consent (signed scan)
 • Providing two people and their e-mail addresses, to which you can contact for references

Applications should be sent to the following address: d.skiba@ighz.pl by 28th of September 2020, at 23:59.

Selected candidates will be invited to the interview.

The scholarship holder will be selected by a committee appointed by the Director of the Institute of Genetics and Biotechnology of the Polish Academy of Sciences.

NFORMATION OBLIGATION

 1. The administrator of personal data collected during the recruitment process is the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences, entered into the register of institutes of the Polish Academy of Sciences (kept by the Polish Academy of Sciences) under the number RIN-V-32/98, NIP no. 1230018381, REGON no. 000326196, address: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.
 2. Personal data provided to the Administrator by the participants of the recruitment process will be processed in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ.EU.L. of 2016 No. 119/1, hereinafter referred to as "GDPR").
 3. According to art. 5, 6, 7 and 13 of GDPR, the Administrator informs that:
  1. Personal data provided by the participant of the recruitment process will be processed on the basis of art. 6 par. 1 letter a) of GDPR, i.e. on the basis of their consent and pursuant to art. 221 of the act of 26 June 1974 Labour Code (Journal of Laws 2018.917).
 1. Providing personal data by a person participating in the recruitment process is voluntary, however, the failure to provide it may prevent this process from being carried out.
 2. The following personal data are processed during the recruitment process: first name(s) and surname, image, names of parents, date of birth, place of residence (correspondence address), education, other personal details of the employee, including names and surnames and dates of birth of the employee's children if such data is necessary for the employee's use of special rights provided for in the labour law, the employee's PESEL number assigned by the Government Information Center of the Universal Electronic System for Registration of the Population (RCI PESEL), telephone number and e-mail address.
 3. The person involved in the recruitment process has the right to request access to personal data, correct or remove it, as well as limit its processing, oppose to data processing, the right to transfer data and the right to submit a complaint to the supervisory body.
 4. The person participating in the recruitment process has the right to withdraw consent to the processing of data at any time, which does not affect the legality of the processing which had been carried out on the basis of consent granted before its withdrawal.
 1. In all matters related to the processing of personal data of persons participating in the recruitment process, please contact the Institute in writing at the following address: daneosobowe@ighz.pl.

 

-

-

  -

  Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences (formerly Institute of Genetics and Animal Breeding) in Jastrzębiec

  opens competition for the positions of Assistant professor / Adjunct

  (Polish “adiunkt”) in the following areas: Molecular Genetics/ Molecular Biology / Nutrigenetics and Nutrigenomics

  based on the (Legal basis: Section 91(5) of the Act on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Dz.U. (Journal of Laws) No.96, item 619) and Act on the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Dz.U. (Journal of Laws), item 1668, the Statute of the IGiHZ PAN, and the Regulations of Competition Procedure in Employment for Scientific Position in the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences of 2 March 2020.

  The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".

  The Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences  (IGAB PAS)  in  Jastrzębiec n/Warsaw is seeking for scientists with expertise and hands-on experience in molecular genetics / molecular biology / nutrigenomics and nutrigenetics.

  As a Researcher in the IGAB PAS, you will: 

  1. Be responsible for the planning and experimental design of all research activities associated with your project role.
  2. Effectively communicate your conclusions and recommendations to the team.  
  3. Utilize literature and patent searches, as well as connecting with your colleagues to learn new skills and/or seek collaborators to meet project needs.
  4. Contribute to the pipeline of new ideas.
  5. Gain understanding of the overall project strategy and how your deliverables contribute to our project goals.
  6. Exemplify the IGAB PAS values, including scientific integrity and teamwork.

  Requirements:

  1. PhD degree in either: Biology, Genetics, Animal Science, Chemistry, Medicine, Biotechnology or related discipline.
  2. Broad knowledge of selected area: biomedical studies / veterinary / biochemistry / biotechnology with demonstrable experience in laboratory techniques (at least 3 years, publications from the JCR list).
  3. Fluent written and spoken English.

  Desired Qualifications:

  1. Strong organizational skills.
  2. Leadership/participation in externally funded projects.
  3. Good experience in international cooperation.

  We can offer:

  1. Full-time employment.
  2. Competitive salary.
  3. Bonuses for high IF publications.
  4. Animal facilities (mice, rats, rabbits, sheep, goats, cattle).
  5. Modern laboratory equipment.
  6. Strong institutional support in grant applications.

  The candidates are asked to submit the following documents:

  1. letter of application,
  2. scientific biography with:
   • listed summary of scientific achievements, the number of researcher career-long citations record and the Hirsch index
   • list of published, original scientific papers,
   • listed research projects financed by external funding in which the candidate performed or acts as project manager or contractor,
   • scientific profile, listing the main scientific interests,
   • a statement on completion of a foreign scientific internship,
   • information about research stays abroad, participation in conferences (country, institution, purpose of trip, duration),
   • information on scientific cooperation with foreign countries (foreign scientific unit, form of cooperation, scope, achievements),
   • information about prizes and awards of national and international importance (rank, year of receipt)
   • list of qualifications and skills,
  3. personal questionnaire (template on the web site: https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf),
  4. a copy of a doctoral degree diploma,
  5. certificate confirming knowledge of English (in the absence of a certificate, knowledge of English will be checked during an interview).

  Link to the rules of procedure for competitions for research positions at the Institute of Genetics and Animal Breeding, Polish Academy of Sciences: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

  Direct link to website: http://www.ighz.pl/en/competitions-for-a-scientific-position-and-stipends

  The whole documentation should be submitted to the secretariat  of the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw, Postępu 36A Street,  05-552 Magdalenka; during working hours between 8:00 a.m. and 3:00 p.m., by post or please send scans of all the documents by email: application@ighz.pl

  Publication date: Apr. 30th, 2020

  Deadline for application: May 30th, 2020

  Interview on-line - candidates will be notified of the date of the interview individually.

  The Institute reserves the right to contact only candidates who meet the requirements described in the competition announcement and who submit a set of documents listed in the Annex to the Rules of the Procedure for Competitions when hiring for scientific positions.

  The final decision shall be made by Jun. 30th, 2020

  INFORMATION OBLIGATION

  1. The administrator of personal data collected during the recruitment process is the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences, entered into the register of institutes of the Polish Academy of Sciences (kept by the Polish Academy of Sciences) under the number RIN-V-32/98, NIP no. 1230018381, REGON no. 000326196, address: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.
  2. Personal data provided to the Administrator by the participants of the recruitment process will be processed in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ.EU.L. of 2016 No. 119/1, hereinafter referred to as "GDPR").
  3. According to art. 5, 6, 7 and 13 of GDPR, the Administrator informs that:
   1. Personal data provided by the participant of the recruitment process will be processed on the basis of art. 6 par. 1 letter a) of GDPR, i.e. on the basis of their consent and pursuant to art. 221 of the act of 26 June 1974 Labour Code (Journal of Laws 2018.917).
  1. Providing personal data by a person participating in the recruitment process is voluntary, however, the failure to provide it may prevent this process from being carried out.
  2. The following personal data are processed during the recruitment process: first name(s) and surname, image, names of parents, date of birth, place of residence (correspondence address), education, other personal details of the employee, including names and surnames and dates of birth of the employee's children if such data is necessary for the employee's use of special rights provided for in the labour law, the employee's PESEL number assigned by the Government Information Center of the Universal Electronic System for Registration of the Population (RCI PESEL), telephone number and e-mail address.
  3. The person involved in the recruitment process has the right to request access to personal data, correct or remove it, as well as limit its processing, oppose to data processing, the right to transfer data and the right to submit a complaint to the supervisory body.
  4. The person participating in the recruitment process has the right to withdraw consent to the processing of data at any time, which does not affect the legality of the processing which had been carried out on the basis of consent granted before its withdrawal.
  1. In all matters related to the processing of personal data of persons participating in the recruitment process, please contact the Institute in writing at the following address: daneosobowe@ighz.pl.

  Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences (formerly Institute of Genetics and Animal Breeding) in Jastrzębiec

  opens competition for the positions of Assistant professor / Adjunct

  (Polish “adiunkt”) in the following areas: Biotechnology / Biomedicine

  based on the (Legal basis: Section 91(5) of the Act on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Dz.U. (Journal of Laws) No.96, item 619) and Act on the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Dz.U. (Journal of Laws), item 1668, the Statute of the IGiHZ PAN, and the Regulations of Competition Procedure in Employment for Scientific Position in the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences of 2 March 2020.

  The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".

  The Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences  (IGAB PAS)  in  Jastrzębiec n/Warsaw is seeking for scientists with expertise and hands-on experience in biotechnology / biomedicine including animal model studies.

  As a Researcher in the IGAB PAS, you will: 

  1. Be responsible for the planning and experimental design of all research activities associated with your project role.
  2. Effectively communicate your conclusions and recommendations to the team.  
  3. Utilize literature and patent searches, as well as connecting with your colleagues to learn new skills and/or seek collaborators to meet project needs.
  4. Contribute to the pipeline of new ideas.
  5. Gain understanding of the overall project strategy and how your deliverables contribute to our project goals.
  6. Exemplify the IGAB PAS values, including scientific integrity and teamwork.

  Requirements:

  1. PhD degree in either: Biology, Genetics, Animal Science, Chemistry, Medicine, Biotechnology or related discipline.
  2. Broad knowledge of selected area: biomedical studies / veterinary / biochemistry / biotechnology with demonstrable experience in laboratory techniques (at least 3 years, publications from the JCR list).
  3. Fluent written and spoken English.

  Desired Qualifications:

  1. Strong organizational skills.
  2. Leadership/participation in externally funded projects.
  3. Good experience in international cooperation.

  We can offer:

  1. Full-time employment.
  2. Competitive salary.
  3. Bonuses for high IF publications.
  4. Animal facilities (mice, rats, rabbits, sheep, goats, cattle).
  5. Modern laboratory equipment.
  6. Strong institutional support in grant applications.

  The candidates are asked to submit the following documents:

  1. letter of application,
  2. scientific biography with:
   • listed summary of scientific achievements, the number of researcher career-long citations record and the Hirsch index
   • list of published, original scientific papers,
   • listed research projects financed by external funding in which the candidate performed or acts as project manager or contractor,
   • scientific profile, listing the main scientific interests,
   • a statement on completion of a foreign scientific internship,
   • information about research stays abroad, participation in conferences (country, institution, purpose of trip, duration),
   • information on scientific cooperation with foreign countries (foreign scientific unit, form of cooperation, scope, achievements),
   • information about prizes and awards of national and international importance (rank, year of receipt)
   • list of qualifications and skills,
  3. personal questionnaire (template on the web site: https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf),
  4. a copy of a doctoral degree diploma,
  5. certificate confirming knowledge of English (in the absence of a certificate, knowledge of English will be checked during an interview).

  Link to the rules of procedure for competitions for research positions at the Institute of Genetics and Animal Breeding, Polish Academy of Sciences: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

  Direct link to website: http://www.ighz.pl/en/competitions-for-a-scientific-position-and-stipends

  The whole documentation should be submitted to the secretariat  of the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw, Postępu 36A Street,  05-552 Magdalenka; during working hours between 8:00 a.m. and 3:00 p.m., by post or please send scans of all the documents by email: application@ighz.pl

  Publication date: Apr. 30th, 2020

  Deadline for application: May 30th, 2020

  Interview on-line - candidates will be notified of the date of the interview individually.

  The Institute reserves the right to contact only candidates who meet the requirements described in the competition announcement and who submit a set of documents listed in the Annex to the Rules of the Procedure for Competitions when hiring for scientific positions.

  The final decision shall be made by Jun. 30th, 2020

  INFORMATION OBLIGATION

  1. The administrator of personal data collected during the recruitment process is the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences, entered into the register of institutes of the Polish Academy of Sciences (kept by the Polish Academy of Sciences) under the number RIN-V-32/98, NIP no. 1230018381, REGON no. 000326196, address: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.
  2. Personal data provided to the Administrator by the participants of the recruitment process will be processed in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ.EU.L. of 2016 No. 119/1, hereinafter referred to as "GDPR").
  3. According to art. 5, 6, 7 and 13 of GDPR, the Administrator informs that:
   1. Personal data provided by the participant of the recruitment process will be processed on the basis of art. 6 par. 1 letter a) of GDPR, i.e. on the basis of their consent and pursuant to art. 221 of the act of 26 June 1974 Labour Code (Journal of Laws 2018.917).
  1. Providing personal data by a person participating in the recruitment process is voluntary, however, the failure to provide it may prevent this process from being carried out.
  2. The following personal data are processed during the recruitment process: first name(s) and surname, image, names of parents, date of birth, place of residence (correspondence address), education, other personal details of the employee, including names and surnames and dates of birth of the employee's children if such data is necessary for the employee's use of special rights provided for in the labour law, the employee's PESEL number assigned by the Government Information Center of the Universal Electronic System for Registration of the Population (RCI PESEL), telephone number and e-mail address.
  3. The person involved in the recruitment process has the right to request access to personal data, correct or remove it, as well as limit its processing, oppose to data processing, the right to transfer data and the right to submit a complaint to the supervisory body.
  4. The person participating in the recruitment process has the right to withdraw consent to the processing of data at any time, which does not affect the legality of the processing which had been carried out on the basis of consent granted before its withdrawal.
  1. In all matters related to the processing of personal data of persons participating in the recruitment process, please contact the Institute in writing at the following address: daneosobowe@ighz.pl.

   

  Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences (formerly Institute of Genetics and Animal Breeding) in Jastrzębiec

  opens competition for the positions of Associate Professor/ Full Professor

  in the following areas: Biotechnology / Biomedicine

  based on the (Legal basis: Section 91(5) of the Act on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Dz.U. (Journal of Laws) No.96, item 619) and Act on the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Dz.U. (Journal of Laws), item 1668, the Statute of the IGiHZ PAN, and the Regulations of Competition Procedure in Employment for Scientific Position in the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences of 2 March 2020.

  The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".

  The Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences  (IGAB PAS)  in  Jastrzębiec n/Warsaw is seeking for scientists with expertise and hands-on experience in biotechnology / biomedicine including animal model studies.

  Candidates applying for the position should meet the following criteria:

  1. Degree of habilitated doctor in agricultural, biological, medical, veterinary or related sciences, and for candidates for full professors, the title of professor is required (with the exception indicated in Chapter 8, Art. 89. 1. Acts on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Journal of Laws No. 96 item 619) );

  2. Have specific research interests supported by:

  • scientific achievements including original creative works, in particular publications in journals awarded by Journal Citation Reports;

  • high values ​​of scientific indicators: Hirsch index and the number of citations;

  3. Have documented experience in the above scope of research;

  4. Be familiar with adequate laboratory techniques;

  5. Direct or participate (in the past or currently) in a research project financed from external sources obtained through a competitive procedure;

  6. To complete a scientific internship abroad;

  7. Have experience and the ability to lead / be a research team leader;

  8. Identify yourself with organizational (organization of scientific conferences) and didactic achievements (e.g. to be a doctoral supervisor or to supervise doctoral students)

  9. Actively participate in the scientific and organizational life of the scientific community.

  And:

  1. Outstanding organizational skills;

  2. Reliability and timeliness;

  3. Very good teamwork abilities;

  We can offer:

  1. Full-time employment.
  2. Competitive salary.
  3. Bonuses for publishing in reputable high IF magazines.
  4. Possibility to form a research team.
  5. Base for animal experiments.
  6. Modern laboratory infrastructure.
  7. Large institutional support in the preparation of grant applications.

  Candidates entering the competition are asked to submit the following documents:

  1. letter of application,
  2. scientific biography with:
   • listed summary of scientific achievements, the number of researcher career-long citations record and the Hirsch index
   • list of published, original scientific papers (for the period before and after obtaining the academic degree of habilitated doctor or before and after initiating the procedure of applying for the title of professor),
   • a list of research projects financed by external funding in which the candidate performed or acts as project manager or contractor,
   • scientific profile, listing the main scientific interests,
   • information on the number of reviews of scientific papers completed,
   • a statement on completing a foreign scientific internship,
   • information on research stays abroad, participation in conferences (country, institution, purpose of stay, duration),
   • information on scientific cooperation with foreign countries (foreign scientific unit, form of cooperation, scope, achievements),
   • information on prizes and awards of national and international importance (rank, year of receipt)
   • information on didactic and organizational achievements,
   • list (title, authors and full bibliographic data) of the 5 most important papers.
  3. a copy of the diploma of obtaining the degree of habilitated doctor or conferring the title of professor,
  4. personal questionnaire (template on the web site: https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf).

  Link to the rules of procedure for competitions for research positions at the Institute of Genetics and Animal Breeding, Polish Academy of Sciences: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

  Direct link to website: http://www.ighz.pl/en/competitions-for-a-scientific-position-and-stipends

  The whole documentation should be submitted to the secretariat  of the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw, Postępu 36A Street,  05-552 Magdalenka; during working hours between 8:00 a.m. and 3:00 p.m., by post or please send scans of all the documents by email: application@ighz.pl

  Publication date: Apr. 30th, 2020

  Deadline for application: May 30th, 2020

  Interview on-line - candidates will be notified of the date of the interview individually.

  The Institute reserves the right to contact only candidates who meet the requirements described in the competition announcement and who submit a set of documents listed in the Annex to the Rules of the Procedure for Competitions when hiring for scientific positions.

  The final decision shall be made by Jun. 30th, 2020

  INFORMATION OBLIGATION

  1. The administrator of personal data collected during the recruitment process is the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences, entered into the register of institutes of the Polish Academy of Sciences (kept by the Polish Academy of Sciences) under the number RIN-V-32/98, NIP no. 1230018381, REGON no. 000326196, address: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.
  2. Personal data provided to the Administrator by the participants of the recruitment process will be processed in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ.EU.L. of 2016 No. 119/1, hereinafter referred to as "GDPR").
  3. According to art. 5, 6, 7 and 13 of GDPR, the Administrator informs that:
   1. Personal data provided by the participant of the recruitment process will be processed on the basis of art. 6 par. 1 letter a) of GDPR, i.e. on the basis of their consent and pursuant to art. 221 of the act of 26 June 1974 Labour Code (Journal of Laws 2018.917).
  1. Providing personal data by a person participating in the recruitment process is voluntary, however, the failure to provide it may prevent this process from being carried out.
  2. The following personal data are processed during the recruitment process: first name(s) and surname, image, names of parents, date of birth, place of residence (correspondence address), education, other personal details of the employee, including names and surnames and dates of birth of the employee's children if such data is necessary for the employee's use of special rights provided for in the labour law, the employee's PESEL number assigned by the Government Information Center of the Universal Electronic System for Registration of the Population (RCI PESEL), telephone number and e-mail address.
  3. The person involved in the recruitment process has the right to request access to personal data, correct or remove it, as well as limit its processing, oppose to data processing, the right to transfer data and the right to submit a complaint to the supervisory body.
  4. The person participating in the recruitment process has the right to withdraw consent to the processing of data at any time, which does not affect the legality of the processing which had been carried out on the basis of consent granted before its withdrawal.
  1. In all matters related to the processing of personal data of persons participating in the recruitment process, please contact the Institute in writing at the following address: daneosobowe@ighz.pl.

  Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences (formerly Institute of Genetics and Animal Breeding) in Jastrzębiec

  opens competition for the positions of Assistant professor / Adjunct

  (Polish “adiunkt”) in the following area: Animal Welfare and Behaviour

  based on the (Legal basis: Section 91(5) of the Act on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Dz.U. (Journal of Laws) No.96, item 619) and Act on the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Dz.U. (Journal of Laws), item 1668, the Statute of the IGiHZ PAN, and the Regulations of Competition Procedure in Employment for Scientific Position in the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences of 2 March 2020.

  The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".

  The Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences  (IGAB PAS)  in  Jastrzębiec n/Warsaw is seeking for scientists with expertise and hands-on experience in animal welfare and behaviour.

  As a Researcher in the IGAB PAS, you will: 

  1. Be responsible for the planning and experimental design of all research activities associated with your project role.
  2. Effectively communicate your conclusions and recommendations to the team.  
  3. Utilize literature and patent searches, as well as connecting with your colleagues to learn new skills and/or seek collaborators to meet project needs.
  4. Contribute to the pipeline of new ideas.
  5. Gain understanding of the overall project strategy and how your deliverables contribute to our project goals.
  6. Exemplify the IGAB PAS values, including scientific integrity and teamwork.

  Requirements:

  1. PhD degree in either: Biology, Genetics, Animal Science, Chemistry, Medicine, Biotechnology or related discipline.
  2. Broad knowledge of selected area: biomedical studies / veterinary / biochemistry / biotechnology with demonstrable experience in laboratory techniques (at least 3 years, publications from the JCR list).
  3. Fluent written and spoken English.

  Desired Qualifications:

  1. Strong organizational skills.
  2. Leadership/participation in externally funded projects.
  3. Good experience in international cooperation.

  We can offer:

  1. Full-time employment.
  2. Competitive salary.
  3. Bonuses for high IF publications.
  4. Animal facilities (mice, rats, rabbits, sheep, goats, cattle).
  5. Modern laboratory equipment.
  6. Strong institutional support in grant applications.

  The candidates are asked to submit the following documents:

  1. letter of application,
  2. scientific biography with:
   • listed summary of scientific achievements, the number of researcher career-long citations record and the Hirsch index
   • list of published, original scientific papers,
   • listed research projects financed by external funding in which the candidate performed or acts as project manager or contractor,
   • scientific profile, listing the main scientific interests,
   • a statement on completion of a foreign scientific internship,
   • information about research stays abroad, participation in conferences (country, institution, purpose of trip, duration),
   • information on scientific cooperation with foreign countries (foreign scientific unit, form of cooperation, scope, achievements),
   • information about prizes and awards of national and international importance (rank, year of receipt)
   • list of qualifications and skills,
  3. personal questionnaire (template on the web site: https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf),
  4. a copy of a doctoral degree diploma,
  5. certificate confirming knowledge of English (in the absence of a certificate, knowledge of English will be checked during an interview).

  Link to the rules of procedure for competitions for research positions at the Institute of Genetics and Animal Breeding, Polish Academy of Sciences: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

  Direct link to website: http://www.ighz.pl/en/competitions-for-a-scientific-position-and-stipends

  The whole documentation should be submitted to the secretariat  of the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw, Postępu 36A Street,  05-552 Magdalenka; during working hours between 8:00 a.m. and 3:00 p.m., by post or please send scans of all the documents by email: application@ighz.pl

  Publication date: Apr. 30th, 2020

  Deadline for application: May 30th, 2020

  Interview on-line - candidates will be notified of the date of the interview individually.

  The Institute reserves the right to contact only candidates who meet the requirements described in the competition announcement and who submit a set of documents listed in the Annex to the Rules of the Procedure for Competitions when hiring for scientific positions.

  The final decision shall be made by Jun. 30th, 2020

  INFORMATION OBLIGATION

  1. The administrator of personal data collected during the recruitment process is the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences, entered into the register of institutes of the Polish Academy of Sciences (kept by the Polish Academy of Sciences) under the number RIN-V-32/98, NIP no. 1230018381, REGON no. 000326196, address: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.
  2. Personal data provided to the Administrator by the participants of the recruitment process will be processed in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ.EU.L. of 2016 No. 119/1, hereinafter referred to as "GDPR").
  3. According to art. 5, 6, 7 and 13 of GDPR, the Administrator informs that:
   1. Personal data provided by the participant of the recruitment process will be processed on the basis of art. 6 par. 1 letter a) of GDPR, i.e. on the basis of their consent and pursuant to art. 221 of the act of 26 June 1974 Labour Code (Journal of Laws 2018.917).
  1. Providing personal data by a person participating in the recruitment process is voluntary, however, the failure to provide it may prevent this process from being carried out.
  2. The following personal data are processed during the recruitment process: first name(s) and surname, image, names of parents, date of birth, place of residence (correspondence address), education, other personal details of the employee, including names and surnames and dates of birth of the employee's children if such data is necessary for the employee's use of special rights provided for in the labour law, the employee's PESEL number assigned by the Government Information Center of the Universal Electronic System for Registration of the Population (RCI PESEL), telephone number and e-mail address.
  3. The person involved in the recruitment process has the right to request access to personal data, correct or remove it, as well as limit its processing, oppose to data processing, the right to transfer data and the right to submit a complaint to the supervisory body.
  4. The person participating in the recruitment process has the right to withdraw consent to the processing of data at any time, which does not affect the legality of the processing which had been carried out on the basis of consent granted before its withdrawal.
  1. In all matters related to the processing of personal data of persons participating in the recruitment process, please contact the Institute in writing at the following address: daneosobowe@ighz.pl.

  Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences (formerly Institute of Genetics and Animal Breeding) in Jastrzębiec

  opens competition for the positions of Associate Professor/ Full Professor

  in the following areas: Animal Welfare and Behaviour

  based on the (Legal basis: Section 91(5) of the Act on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Dz.U. (Journal of Laws) No.96, item 619) and Act on the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Dz.U. (Journal of Laws), item 1668, the Statute of the IGiHZ PAN, and the Regulations of Competition Procedure in Employment for Scientific Position in the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences of 2 March 2020.

  The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".

  The Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences  (IGAB PAS)  in  Jastrzębiec n/Warsaw is seeking for scientists with expertise and hands-on experience in animal welfare and behaviour.

  Candidates applying for the position should meet the following criteria:

  1. Degree of habilitated doctor in agricultural, biological, medical, veterinary or related sciences, and for candidates for full professors, the title of professor is required (with the exception indicated in Chapter 8, Art. 89. 1. Acts on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Journal of Laws No. 96 item 619) );

  2. Have specific research interests supported by:

  • scientific achievements including original creative works, in particular publications in journals awarded by Journal Citation Reports;

  • high values ​​of scientific indicators: Hirsch index and the number of citations;

  3. Have documented experience in the above scope of research;

  4. Be familiar with adequate laboratory techniques;

  5. Direct or participate (in the past or currently) in a research project financed from external sources obtained through a competitive procedure;

  6. To complete a scientific internship abroad;

  7. Have experience and the ability to lead / be a research team leader;

  8. Identify yourself with organizational (organization of scientific conferences) and didactic achievements (e.g. to be a doctoral supervisor or to supervise doctoral students)

  9. Actively participate in the scientific and organizational life of the scientific community.

  And:

  1. Outstanding organizational skills;

  2. Reliability and timeliness;

  3. Very good teamwork abilities;

  We can offer:

  1. Full-time employment.
  2. Competitive salary.
  3. Bonuses for publishing in reputable high IF magazines.
  4. Possibility to form a research team.
  5. Base for animal experiments.
  6. Modern laboratory infrastructure.
  7. Large institutional support in the preparation of grant applications.

  Candidates entering the competition are asked to submit the following documents:

  1. letter of application,
  2. scientific biography with:
   • listed summary of scientific achievements, the number of researcher career-long citations record and the Hirsch index
   • list of published, original scientific papers (for the period before and after obtaining the academic degree of habilitated doctor or before and after initiating the procedure of applying for the title of professor),
   • a list of research projects financed by external funding in which the candidate performed or acts as project manager or contractor,
   • scientific profile, listing the main scientific interests,
   • information on the number of reviews of scientific papers completed,
   • a statement on completing a foreign scientific internship,
   • information on research stays abroad, participation in conferences (country, institution, purpose of stay, duration),
   • information on scientific cooperation with foreign countries (foreign scientific unit, form of cooperation, scope, achievements),
   • information on prizes and awards of national and international importance (rank, year of receipt)
   • information on didactic and organizational achievements,
   • list (title, authors and full bibliographic data) of the 5 most important papers.
  3. a copy of the diploma of obtaining the degree of habilitated doctor or conferring the title of professor,
  4. personal questionnaire (template on the web site: https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf).

  Link to the rules of procedure for competitions for research positions at the Institute of Genetics and Animal Breeding, Polish Academy of Sciences: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

  Direct link to website: http://www.ighz.pl/en/competitions-for-a-scientific-position-and-stipends

  The whole documentation should be submitted to the secretariat  of the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw, Postępu 36A Street,  05-552 Magdalenka; during working hours between 8:00 a.m. and 3:00 p.m., by post or please send scans of all the documents by email: application@ighz.pl

  Publication date: Apr. 30th, 2020

  Deadline for application: May 30th, 2020

  Interview on-line - candidates will be notified of the date of the interview individually.

  The Institute reserves the right to contact only candidates who meet the requirements described in the competition announcement and who submit a set of documents listed in the Annex to the Rules of the Procedure for Competitions when hiring for scientific positions.

  The final decision shall be made by Jun. 30th, 2020

  INFORMATION OBLIGATION

  1. The administrator of personal data collected during the recruitment process is the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences, entered into the register of institutes of the Polish Academy of Sciences (kept by the Polish Academy of Sciences) under the number RIN-V-32/98, NIP no. 1230018381, REGON no. 000326196, address: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.
  2. Personal data provided to the Administrator by the participants of the recruitment process will be processed in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ.EU.L. of 2016 No. 119/1, hereinafter referred to as "GDPR").
  3. According to art. 5, 6, 7 and 13 of GDPR, the Administrator informs that:
   1. Personal data provided by the participant of the recruitment process will be processed on the basis of art. 6 par. 1 letter a) of GDPR, i.e. on the basis of their consent and pursuant to art. 221 of the act of 26 June 1974 Labour Code (Journal of Laws 2018.917).
  1. Providing personal data by a person participating in the recruitment process is voluntary, however, the failure to provide it may prevent this process from being carried out.
  2. The following personal data are processed during the recruitment process: first name(s) and surname, image, names of parents, date of birth, place of residence (correspondence address), education, other personal details of the employee, including names and surnames and dates of birth of the employee's children if such data is necessary for the employee's use of special rights provided for in the labour law, the employee's PESEL number assigned by the Government Information Center of the Universal Electronic System for Registration of the Population (RCI PESEL), telephone number and e-mail address.
  3. The person involved in the recruitment process has the right to request access to personal data, correct or remove it, as well as limit its processing, oppose to data processing, the right to transfer data and the right to submit a complaint to the supervisory body.
  4. The person participating in the recruitment process has the right to withdraw consent to the processing of data at any time, which does not affect the legality of the processing which had been carried out on the basis of consent granted before its withdrawal.
  1. In all matters related to the processing of personal data of persons participating in the recruitment process, please contact the Institute in writing at the following address: daneosobowe@ighz.pl.

  -

   

  Director of the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences (formerly Institute of Genetics and Animal Breeding) in Jastrzębiec

  opens competition for the positions of Associate Professor/ Full Professor

  in the following areas: Molecular Genetics / Molecular Biology / Nutrigenetics and Nutrigenomics

  based on the (Legal basis: Section 91(5) of the Act on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Dz.U. (Journal of Laws) No.96, item 619) and Act on the Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Dz.U. (Journal of Laws), item 1668, the Statute of the IGiHZ PAN, and the Regulations of Competition Procedure in Employment for Scientific Position in the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences of 2 March 2020.

  The Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers".

  The Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences  (IGAB PAS)  in  Jastrzębiec n/Warsaw is seeking for scientists with expertise and hands-on experience inin molecular genetics / molecular biology / nutrigenomics and nutrigenetics.

  Candidates applying for the position should meet the following criteria:

  1. Degree of habilitated doctor in agricultural, biological, medical, veterinary or related sciences, and for candidates for full professors, the title of professor is required (with the exception indicated in Chapter 8, Art. 89. 1. Acts on the Polish Academy of Sciences of 30 April 2010 (Journal of Laws No. 96 item 619) );

  2. Have specific research interests supported by:

  • scientific achievements including original creative works, in particular publications in journals awarded by Journal Citation Reports;

  • high values ​​of scientific indicators: Hirsch index and the number of citations;

  3. Have documented experience in the above scope of research;

  4. Be familiar with adequate laboratory techniques;

  5. Direct or participate (in the past or currently) in a research project financed from external sources obtained through a competitive procedure;

  6. To complete a scientific internship abroad;

  7. Have experience and the ability to lead / be a research team leader;

  8. Identify yourself with organizational (organization of scientific conferences) and didactic achievements (e.g. to be a doctoral supervisor or to supervise doctoral students)

  9. Actively participate in the scientific and organizational life of the scientific community.

  And:

  1. Outstanding organizational skills;

  2. Reliability and timeliness;

  3. Very good teamwork abilities;

  We can offer:

  1. Full-time employment.
  2. Competitive salary.
  3. Bonuses for publishing in reputable high IF magazines.
  4. Possibility to form a research team.
  5. Base for animal experiments.
  6. Modern laboratory infrastructure.
  7. Large institutional support in the preparation of grant applications.

  Candidates entering the competition are asked to submit the following documents:

  1. letter of application,
  2. scientific biography with:
   • listed summary of scientific achievements, the number of researcher career-long citations record and the Hirsch index
   • list of published, original scientific papers (for the period before and after obtaining the academic degree of habilitated doctor or before and after initiating the procedure of applying for the title of professor),
   • a list of research projects financed by external funding in which the candidate performed or acts as project manager or contractor,
   • scientific profile, listing the main scientific interests,
   • information on the number of reviews of scientific papers completed,
   • a statement on completing a foreign scientific internship,
   • information on research stays abroad, participation in conferences (country, institution, purpose of stay, duration),
   • information on scientific cooperation with foreign countries (foreign scientific unit, form of cooperation, scope, achievements),
   • information on prizes and awards of national and international importance (rank, year of receipt)
   • information on didactic and organizational achievements,
   • list (title, authors and full bibliographic data) of the 5 most important papers.
  3. a copy of the diploma of obtaining the degree of habilitated doctor or conferring the title of professor,
  4. personal questionnaire (template on the web site: https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-wordword; https://tinyurl.com/ighz-pers-inf-form-pdfpdf).

  Link to the rules of procedure for competitions for research positions at the Institute of Genetics and Animal Breeding, Polish Academy of Sciences: https://tinyurl.com/ighz-rules-of-procedure1-eng

  Direct link to website: http://www.ighz.pl/en/competitions-for-a-scientific-position-and-stipends

  The whole documentation should be submitted to the secretariat  of the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec n/Warsaw, Postępu 36A Street,  05-552 Magdalenka; during working hours between 8:00 a.m. and 3:00 p.m., by post or please send scans of all the documents by email: application@ighz.pl

  Publication date: Apr. 30th, 2020

  Deadline for application: May 30th, 2020

  Interview on-line - candidates will be notified of the date of the interview individually.

  The Institute reserves the right to contact only candidates who meet the requirements described in the competition announcement and who submit a set of documents listed in the Annex to the Rules of the Procedure for Competitions when hiring for scientific positions.

  The final decision shall be made by Jun. 30th, 2020

  INFORMATION OBLIGATION

  1. The administrator of personal data collected during the recruitment process is the Institute of Genetics and Animal Biotechnology of the Polish Academy of Sciences, entered into the register of institutes of the Polish Academy of Sciences (kept by the Polish Academy of Sciences) under the number RIN-V-32/98, NIP no. 1230018381, REGON no. 000326196, address: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.
  2. Personal data provided to the Administrator by the participants of the recruitment process will be processed in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ.EU.L. of 2016 No. 119/1, hereinafter referred to as "GDPR").
  3. According to art. 5, 6, 7 and 13 of GDPR, the Administrator informs that:
   1. Personal data provided by the participant of the recruitment process will be processed on the basis of art. 6 par. 1 letter a) of GDPR, i.e. on the basis of their consent and pursuant to art. 221 of the act of 26 June 1974 Labour Code (Journal of Laws 2018.917).
  1. Providing personal data by a person participating in the recruitment process is voluntary, however, the failure to provide it may prevent this process from being carried out.
  2. The following personal data are processed during the recruitment process: first name(s) and surname, image, names of parents, date of birth, place of residence (correspondence address), education, other personal details of the employee, including names and surnames and dates of birth of the employee's children if such data is necessary for the employee's use of special rights provided for in the labour law, the employee's PESEL number assigned by the Government Information Center of the Universal Electronic System for Registration of the Population (RCI PESEL), telephone number and e-mail address.
  3. The person involved in the recruitment process has the right to request access to personal data, correct or remove it, as well as limit its processing, oppose to data processing, the right to transfer data and the right to submit a complaint to the supervisory body.
  4. The person participating in the recruitment process has the right to withdraw consent to the processing of data at any time, which does not affect the legality of the processing which had been carried out on the basis of consent granted before its withdrawal.
  1. In all matters related to the processing of personal data of persons participating in the recruitment process, please contact the Institute in writing at the following address: daneosobowe@ighz.pl.

  The Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences in Jastrzębiec announces a scholarship competition under the NCN OPUS 13 project “Study of transcriptional networks disruption on the development of liver cancer”

  As a result of the above competition, Ms. Kamila Łuczyńska was selected for the scholarship

  The Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences has the HR Excellence in Research logo awarded by the European Commission to institutions which implement rules of the "European Charter for Researchers" and the "Code of Conduct for the Recruitment of Researchers" in Department of Experimental Embryology.

  Project description:

  The HNF4A gene is one of an array of genes involved in organogenesis and in modulation of the cancer development process in liver. In particular, it is known in mice, which removal of this gene from the genome, leads to tumor development in liver. Hence, it is postulated that any loss-of-function variation to the gene structure/composition (mutation) can trigger liver cancer development and its progression. As far, a throughout functional analysis of the HNF4A mutations in human liver cancer have not been performed. This study will allow us to investigate for the first time the importance of the HNF4 gene mutations in liver cancer. We have already found that the HNF4 mutations are accumulated at the evolutionally sustained regions of the gene, which is partly the reason of our interest in those mutations. Since the HNF4A gene modulates liver tissue differentiation and liver cancer cell fate, the loss of its function is associated with a poor prognosis. Our study aims to demonstrate that pathogenic mutations of HNF4A cause dysregulation of several gene expressions and induce hepatic tumorigenesis. Therefore, the immediate gain in knowledge expected from this project is evaluation of the role of the HNF4A mutations in liver cancer onset. However, given the increasing information on single DNA units’ variants and alterations of their copy number stemming from the many cancer sequencing projects going on world-wide, there is strong need of functional validation to identify potential drivers – a pre-requisite to translate this knowledge into new diagnostic or therapeutic leads. For this reason, we perform functional study of HNF4A mutations as a model case. Our preliminary results show that the mutations of the HNF4A gene result in impaired gene functionality. We have also identified three mutations located within another region of the gene which all resulted in a reduction of the gene activity. Although we found that HNF4A mutations are possible pathogenic mutations, it is unclear how the HNF4A mutations impact the pathogenesis of liver cancer. To answer this question, we will introduce mutations using CRISPR-Cas9 system in mouse and human normal liver cell lines and subsequently perform functional assays. Gene mutations can lead to altered gene function and malignant cellular transformation. To improve the early detection of mutations, it is indispensable to have a complete map of cancer driver genes and their hot spots. Our study aims to support the ongoing efforts at improving the early detection of cancers, thereby contributing to the field of preventive medicine. Although the modern molecular tools have let us determine multiple mutations linked to several cancers, the data comes only from limited number of countries. Our study may help to identify pathogenic mutations without performing tedious analyses, but by using an already existing dataset.
  Description of the tasks:

  Task 1: To test whether Zn finger mutations of HNF4A cause dysregulation of transcriptional networks and induce hepatic tumorigenesis.

  Task 2: To investigate whether HNF4A ligand domain mutations cause liver cancer development through disrupting their binding specificity to target promoters and their co-factors, which changes the alterations in its transcriptional networks.

  TYPE of NCN grant:

  OPUS – NZ5

  Deadline for application:

   14.04.2020, 15:00

  Form of application:

  e-mail (h.taniguchi@ighz.pl)

  Employment conditions:

  • Selected candidate will receive a stipend of 3 000 PLN per month
  • Place of employment: Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences
  • Decision on candidate selection: April 2020
  • Employment starting date: May 2020
  • Length of employment (scholarship): 20 months

  Qualifications:

  1. Medical, biotechnology, biology or related discipline;
  2. Knowledge in the field of medical science, molecular and cellular biology;
  3. Knowledge in the field of gene editing and in vitro cultures;
  4. Knowledge to use the following techniques: Western blot, PCR and immunofluorescence staining of proteins in the cell;
  5. Experience or knowledge with CRISPR-technique is advantageous;
  6. Ability to communicate fluently in English;
  7. Ability to communicate well and work in a group;
  8. Ability to work under the time pressure

  Interested candidates are asked to provide the following documents:

  1. Motivation letter;
  2. CV including list of publications, conference presentations, membership in scientific organizations and other awards;
  3. Master degree certificate
  4. Recommendation letter from a scientific mentor, confirming skills necessary for completing the project;
  5. Documents confirming proficiency in foreign languages;
  6. Other documents, that in the opinion of the candidate are important when considering him/her for the position;
  7. Signed statement: „I agree to the processing of personal data provided in this document for realising the recruitment process pursuant to the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 (Journal of Laws 2018, item 1000) and in agreement with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)”

  Scholarship holders will be selected by a committee appointed by the Director of the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences. The evaluation of the candidates' applications will take place in accordance with par. 14 of the Regulations for the granting of scientific scholarships in research projects financed from the National Science Centre (Regulations for the award of scientific scholarships in research projects financed from the National Science Centre Annex to the NCN Council Resolution 96/2016 of October 27, 2016 - https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf)

  Applications in English should be sent to: dr. Hiroaki Taniguchi (h.taniguchi@ighz.pl)

  Please direct any questions referring to the project directly to the PI of this project:

  Dr. Hiroaki Taniguchi

  Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences, Department of Experimental Embryology
  ul.
  Postępu 36a, 05-552 Jastrzębiec n/Warsaw, mazowieckie, Poland
  e-mail: 
  h.taniguchi@ighz.pl

  INFORMATION OBLIGATION

  1. The administrator of personal data collected during the recruitment process is the Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences, entered into the register of institutes of the Polish Academy of Sciences (kept by the Polish Academy of Sciences) under the number RIN-V-32/98, NIP no. 1230018381, REGON no. 000326196, address: Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka.
  2. Personal data provided to the Administrator by the participants of the recruitment process will be processed in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ.EU.L. of 2016 No. 119/1, hereinafter referred to as "GDPR").
  3. According to art. 5, 6, 7 and 13 of GDPR, the Administrator informs that:
  4. Personal data provided by the participant of the recruitment process will be processed on the basis of art. 6 par. 1 letter a) of GDPR, i.e. on the basis of their consent and pursuant to art. 221 of the act of 26 June 1974 Labour Code (Journal of Laws 2018.917).
  5. The following personal data are processed during the recruitment process: first name(s) and surname, image, names of parents, date of birth, place of residence (correspondence address), education, other personal details of the employee, including names and surnames and dates of birth of the employee's children if such data is necessary for the employee's use of special rights provided for in the labour law, the employee's PESEL number assigned by the Government Information Center of the Universal Electronic System for Registration of the Population (RCI PESEL), telephone number and e-mail address.
  6. The person involved in the recruitment process has the right to request access to personal data, correct or remove it, as well as limit its processing, oppose to data processing, the right to transfer data and the right to submit a complaint to the supervisory body.
  7. The person participating in the recruitment process has the right to withdraw consent to the processing of data at any time, which does not affect the legality of the processing which had been carried out on the basis of consent granted before its withdrawal.
  8. Providing personal data by a person participating in the recruitment process is voluntary, however, the failure to provide it may prevent this process from being carried out.
  9. In all matters related to the processing of personal data of persons participating in the recruitment process, please contact the Institute in writing at the following address: daneosobowe@ighz.pl.

  -